Nyhet
2021.10.15

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i mål om rådgivaransvar

Högsta domstolen meddelade under förra veckan prövningstillstånd i ett mål rörande rådgivaransvar. Bakgrunden var att ett moderbolag i en koncern som äger kommersiella fastigheter hade anlitat en revisionsbolag för att utreda skattemässiga konsekvenser av en fastighetsöverlåtelse inom koncernen. Med utgångspunkt i revisionsbolagets rådgivning genomfördes transaktionen. Vid ansökan om lagfart meddelade dock inskrivningsmyndigheten att uppskov med betalning av stämpelskatt inte kunde medges och koncernbolaget belastades med stämpelskatt om drygt 1,5 miljoner kronor. Moderbolaget begärde motsvarande belopp i skadestånd från revisionsbolaget, med hänvisning till vårdslöshet i rådgivning.

Med utgångspunkt till ett prejudikat från 2018 anförde tingsrätten att bedömningen av vad som utgör skadeståndsgrundande vårdslöshet hos en rådgivare bör utgå från uppdragets omfattning, de sakliga och rättsliga frågornas komplexitet och svårighetsgrad, samt att bedömningen aktualiserar ett metodansvar. Tingsrätten fann att den metod som skatterådgivaren använde i viss mån hade varit bristfällig, men hans agerande befanns inte vårdslöst eftersom en erforderlig undersökning sannolikt skulle ha lett till att samma råd hade lämnats. Målet överklagades till hovrätten, som ogillade talan eftersom moderbolaget inte visat att koncernbolaget hade lidit någon ekonomisk skada på grund av rådgivningen. Koncernföretaget hade visserligen drabbats av en skatteutgift, men det hade även tillförts en tillgång genom transaktionen. Ett hovrättsråd var dock skiljaktigt och hänvisade i sin skiljaktiga mening till rättspraxis från 1991 och 1998, enligt vilken en skada ska anses motsvara en utgift som den skadelidande orsakats på grund av rådgivningen och som denne annars inte skulle ha haft.

Högsta domstolen har nu beviljat prövningstillstånd (mål T 3131-21). Beslutet skulle kunna innebära att Högsta domstolen avser undersöka om det finns skäl att justera praxis rörande skadebedömningen vid rådgivaransvar, i situationer där den skadelidande påförts en utgift på grund av rådgivningen. Detta kan i sin tur påverka hur parternas processrisk ska bedömas och vilka invändningar som är möjliga i sådana mål.

Vill du veta mer om målet, om vilka konsekvenser Högsta domstolens prövning kan få i frågor om rådgivaransvar, eller hur det kan påverka framtida tvister? Vi på Cederquist hjälper mer än gärna till. Tveka inte att höra av dig till oss!

Hittar du inte vad du letar efter?

bg