Artikel
2023.06.14

Insiderhandel vid pantrealisation

Den 22 december meddelade hovrätten dom i Carnegie-målet (mål nr. B 9251-21). Frågan i målet var om Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) var skyldig att betala sanktionsavgift för insiderhandel enligt lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Carnegie hade ingått ett kreditavtal med Varvtre AB. Som säkerhet för denna skuld hade Varvtre AB och B i sin tur pantsatt aktier i Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze”). Carnegie avyttrade de pantsatta aktierna efter att ha mottagit ett e-postmeddelande att B blivit upptagen i bolagets insiderlogg och därför inte fick sälja sina aktier i Starbreeze.

Domstolen prövade om e-postmeddelandet kunde anses utgöra insiderinformation utifrån definitionen av begreppet insiderinformation enligt artiklarna 7.1 (a), 7.2 och 7.4 i marknadsmissbrukförordningen.
Definitionen omfattar fyra rekvisit, informationen ska:

  • vara av specifik natur;
  • inte vara offentliggjord;
  • direkt eller indirekt röra en eller flera emittenter eller finansiella instrument; och
  • om den offentliggörs sannolikt kunna ha en väsentlig inverkan på priset på de finansiella instrumenten.

Domstolen bedömde att rekvisiten (ii) och (iii) var uppfyllda. Däremot ansåg domstolen att rekvisit (i) inte var uppfyllt eftersom informationen var allmänt hållen. Informationen i e-postmeddelandet var enligt hovrätten så pass ofullständigt att Carnegie inte fick inblick i varför B tagits upp i insiderloggen och inte borde ha förstått att informationen skulle kunna ha effekt på aktiernas värde. Omständigheten att någon har tagits upp i en insiderlogg är enligt domstolen enbart av upplysande karaktär och har således inte någon rättslig verkan i sig. E-postmeddelandet ansågs därmed inte utgöra insiderinformation. Eftersom rekvisit (i) inte uppfylldes prövade hovrätten inte rekvisit (iv). Carnegie friades från ansvar. Finansinspektionen har överklagat domen. Oavsett om frågan tas upp till prövning av Högsta domstolen eller inte är det viktigt för en kreditgivare som har pant i noterade instrument att beakta insiderreglerna vid pantrealisation och redan vid tagandet av panten överväga hur verksamheten ska organiseras för att panthavaren ska kunna genomföra en pantrealisation vid tillfällen då pantsättaren har insiderinformation.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg