Nyhet
2024.06.11

Kammarrätten meddelar dom avseende vad som ska anses utgöra tillräckliga uppgifter vid kreditprövning av konsumenter

Kammarrätten slår i en nyligen meddelad dom fast att en bank inte grundat sina kreditprövningar av konsumenter på tillräckliga uppgifter och att Finansinspektionens (FI) tidigare meddelade beslut om sanktionsavgift ska fastställas. Domen är av stort intresse för samtliga aktörer som lämnar motsvarande typer av konsumentkrediter på den svenska marknaden.

FI beslutade den 21 juni 2022 att ge Resurs Bank AB en anmärkning förenad med en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor med anledning av brister i Resurs kreditprövningar. FI ansåg att banken – genom att inte kontrollera vissa inkomstuppgifter och att inte beakta dels andra skulder än de som framgick av de uppgifter som inhämtats från kreditupplysningsföretag, dels vilka utgifter konsumenten haft för boende, befintliga krediter och barn – inte grundat sina kreditprövningar på tillräckliga uppgifter enligt 12 § konsumentkreditlagen. Resurs överklagade FI:s beslut till förvaltningsrätten, som i sin tur fann att det inte visats att de uppgifter som Resurs använde varit otillräckliga. Förvaltningsrätten upphävde därmed FI:s beslut, vilket FI överklagade till kammarrätten.

Kammarrätten konstaterade inledningsvis att konsumentkreditlagen är en skyddslagstiftning som syftar till att skydda konsumenter mot överskuldsättning och ekonomiska svårigheter, och att det bör ställas strängare krav på bedömningen av kreditsökandes ekonomiska situation vid kreditprövningar av större krediter som i det aktuella fallet. Kammarrätten menade vidare att de uppgifter som inte beaktats, dvs. konsumentens eventuella bolån och vissa uppgifter om konsumentens ekonomiska situation i övrigt så som antalet barn i hushållet och vissa andra krediter, är så centrala för att bedöma en kreditsökandes individuella ekonomiska situation att den enskilda konsumenten riskerar överskuldsättning om de inte tas med i kreditprövningen. Mot bakgrund av ovan fann domstolen att kreditprövningarna i det aktuella fallet inte grundats på tillräckliga uppgifter enligt konsumentkreditlagen och att FI:s beslut således ska fastställas.

Domen förtydligar kraven på kreditprövningar, bl.a. att kreditgivares kreditförluster eller antalet inkassoärenden saknar betydelse för bedömningen av om kreditprövningarna grundats på tillräckliga uppgifter, om uppgifter som är centrala för bedömningen av den kreditsökandes individuella ekonomiska situation har bortsetts ifrån. Domen får stor praktisk betydelse för samtliga aktörer som lämnar konsumentkrediter och är ett viktigt komplement till den s.k. H&M-domen som meddelades år 2017.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg