Artikel
2017.04.06

Kan bolagsman bli personligt ansvarig trots att handelsbolaget finns kvar?

En fråga som vår Tvistlösningsgrupp har gjort en djupdykning i. Den begränsning som finns i handelsbolagslagen gällande förbud att kräva övriga bolagsmän personligen gäller endast under bolagets bestånd. Högsta domstolen har klarlagt att begränsningsregeln inte gäller för bolagsman som utträtt ur handelsbolaget, eftersom bolaget då inte längre består för den utträdde bolagsmannen.

Sedan en bolagsman i ett handelsbolag utträtt ur handelsbolaget, krävde denne ersättning från en av de övriga bolagsmännen för hälften av handelsbolagets ackumulerade resultat och utlägg som bolagsmannen gjort för handelsbolaget. Motparten bestred kravet och invände att den före detta bolagsmannen inte hade rätt att kräva honom personligen eftersom handelsbolaget inte var upplöst, enligt 2 kap. 12 § handelsbolagslagen.

Normalt krävs en slutreglering
Högsta domstolen konstaterade inledningsvis att när en bolagsman ska utträda ur ett handelsbolag men handelsbolaget ska fortsätta sin verksamhet, krävs normalt att en slutreglering sker och att ett lösenbelopp bestäms. Den utträdande bolagsmannen har då, om inget annat avtalas, rätt till det belopp denne skulle erhållit vid ett bolagsskifte. Eftersom handelsbolaget är betalningsskyldigt för lösenbeloppet är då frågan om det måste ha skett ett skifte och en efterföljande upplösning av handelsbolaget för att en bolagsman ska kunna krävas personligen på lösenbeloppet.

Domstolen uttalade att begränsningen i bestämmelsen enligt ordalydelsen gäller “under bolagets bestånd”. Begränsningen ska förstås så att en bolagsmans fordringar ska beaktas först vid ett skifte, där varje bolagsmans betalningsskyldighet bestäms med hänsyn till bolagsmännens samlade anspråk på bolaget.

När en bolagsman utträder..
När en bolagsman utträder ur handelsbolaget kan det ses som en partiell upplösning av bolaget, eller som att bolaget inte längre består för dennes del. Detta då bolagsförhållandet i ett handelsbolag är avhängigt det avtal som finns mellan bolagsmännen, vilket upphör när en bolagsman utträder ut bolaget. 2 kap. 12 § handelsbolagslagen bör därför tolkas så att den endast är gällande för befintliga bolagsmän och inte sedan dessa utträtt ur handelsbolaget. Högsta domstolen biföll därför talan och förklarade att det förelåg en personlig ersättningsskyldighet för den kvarstående bolagsmannen.

Högsta domstolens dom den 15 december 2016 i mål T 2841-15 hittar du här.

Kontakt: Erik Wernberg, partner och specialist inom tvistlösning.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg