Nyhet
2020.10.14

Kan man undgå edition med hänvisning till sekretess eller GDPR?

Mål nr Ö 4643-19 – Högsta domstolen har i ett avgörande rörande edition ansett att en parts skyldighet att förete en handling till motparten inte begränsas av andras rättigheter till handlingen eller av åtaganden som innehavaren har gjort i förhållande till andra. Mål nr Ö 1750-20 – Högsta domstolen har också beviljat prövningstillstånd i fråga om förutsättningarna för edition med hänsyn till bl.a. EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

I en tvist mellan två företag visade den ena parten upp en handling med anteckningar under den muntliga förberedelsen. Motparten begärde därefter edition av handlingen. Parten invände att den inte kunde anses inneha handlingen i den mening som förutsätts enligt reglerna för edition på grund av att handlingen upprättats av en tredje part som innehade äganderätten till handlingen. Dessutom hade parten ingått en sekretessförbindelse avseende handlingens innehåll.

Högsta domstolen anger i sitt avgörande (mål nr Ö 4643-19) att det, för att någon ska anses inneha en handling, inte förutsätts mer än att personen på ett fysiskt eller jämförbart sätt har tillgång till den. Vidare konstaterar Högsta domstolen att editionsplikten inte heller principiellt begränsas av andras rättigheter till handlingen eller åtaganden som innehavaren har gjort i förhållande till tredje part. En invändning från editionssvaranden om att någon annan har äganderätt eller annan rätt till en handling som är föremål för ett editionsyrkande kan alltså som regel inte utgöra hinder mot edition, så länge den innehas av editionssvaranden. Inte heller påverkar det förhållandet att informationen är konfidentiell, av privat natur eller liknande huruvida handlingen innehas i bestämmelsens mening. Omständigheter av detta slag kan i stället få betydelse för frågan om något av lagens undantag från editionsplikten gör sig gällande, vilket t.ex. skulle kunna vara fallet när fråga är om företagshemligheter.

Högsta domstolen har också meddelat prövningstillstånd (mål nr Ö 1750-20) i ett annat mål om edition av en personalliggare, där editionssvaranden har invänt att ett utelämnande inte är tillåtligt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Till skillnad från det föregående målet, där invändningen mot skyldigheten att förete handlingen var annan parts rättigheter till dokumentet, är invändningen i detta fall att ett företeende skulle stå i strid med skyddslagstiftningen för individers personuppgifter. Det ska bli intressant att se hur Högsta domstolen ställer sig till den frågan, jämfört med vad Högsta domstolen konstaterat i mål nr Ö 4643-19.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg