Nyhet
2022.09.22

Klargörande om fakturafinansieringslösningar vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Sedan lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter trädde i kraft i november 2021 har Konkurrensverket fått flertalet frågor om olika fakturafinansieringstjänsters förenlighet med lagen. Konkurrensverket konstaterar i ett ställningstagande att köparinitierad fakturafinansiering är tillåten, men att de enskilda villkoren måste vara utformade i enlighet med lagen.

I juli 2022 publicerade Konkurrensverket ett ställningstagande* om fakturafinansieringslösningar, med fokus på köparinitierad fakturafinansiering. Fakturafinansieringstjänster är vanligt förekommande inom den svenska livsmedelsbranschen och flertalet aktörer använder sig av dessa tjänster för att organisera finansieringen inom livsmedelskedjan. En fakturafinansieringstjänst innebär att köparen av jordbruks- och livsmedelsprodukter erbjuder leverantören en tjänst för förbättrad likviditet vid fakturering. Köparen samarbetar med en finansiär, som efter köparens godkännande betalar leverantörens fakturor. Normalt sker sådan betalning inom kort tid från att fakturan ställts ut. I utbyte mot betalning inom en kortare tid, betalar leverantören en finansieringsavgift till finansiären.

Efter att lag (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (”LOH”) trädde i kraft har det uppkommit frågor om det fortfarande är möjligt att använda köparinitierad fakturafinansiering. Det handlar dels om LOH:s regler om att en köpare inte får betala leverantören senare än 30 dagar efter vissa i lagen angivna tidpunkter (beroende på om leveransen är regelbunden eller oregelbunden), dels om leverantören kan anses erhålla full betalning när denne får betala en finansieringsavgift. Det är en viktig princip inom LOH är att en leverantör inte ska behöva stå kostnader eller risker i en affärstransaktion om leverantören inte får något i utbyte

Konkurrensverket klargör i ställningstagandet att fakturafinansieringstjänster inte är förbjudna enligt LOH eller det underliggande direktivet. Vidare konstaterar Konkurrensverket att LOH:s regler om betalningstider om 30 dagar även gäller för fakturafinansieringstjänster, eftersom syftet med bestämmelsen är att skydda leverantörens likviditet. Inom ramen för en fakturafinansieringstjänst ska därför leverantören få betalt från finansiären inom 30 dagar. Däremot kan köparens betalningstid till finansiären vara längre än 30 dagar, eftersom köparens och finansiärens avtalsförhållande inte omfattas av LOH. I sådant fall måste det dock framgå att leverantören alltid har rätt till betalning inom den tid som LOH stadgar, vilket kan ske exempelvis i finansieringstjänstens villkor.

Beträffande finansieringsavgiften som minskar det belopp som leverantören erhåller, klargör Konkurrensverket att den omständigheten att leverantören får betala en finansieringsavgift inte i sig står i strid med LOH. Avgörande är om leverantören kan anses få en proportionerlig motprestation i utbyte mot den minskade betalningen. Om en tidigare betalning utgör ett mervärde för leverantören kan det vara motiverat att leverantören betalar en finansieringskostnad för den fördelen. Det måste dock göras en enskild bedömning med utgångspunkt i omständigheterna i varje enskilt fall för att avgöra om leverantören erhåller ett mervärde som kompenserar för den lägre betalningen. Mervärden skulle kunna vara att leverantören ges större flexibilitet att bestämma när betalning ska ske. Om leverantören däremot erhåller betalning från finansiären först dag 30 utgör detta inte ett mervärde för leverantören, eftersom betalning under alla omständigheter inte får ske senare och leverantören dessutom behöver betala en avgift. En sådan modell skulle därför strida mot LOH.

Konkurrensverkets ställningstagande är ett av få ställningstaganden som publicerats och är ett välkommet bidrag till förståelsen av LOH. Det är vidare välkommet att Konkurrensverket förtydligar ramarna för fakturafinansieringstjänster i förhållande till LOH, eftersom detta är en vanligt förekommande tjänst inom livsmedelsbranschen.

*Konkurrensverkets ställningstagande 2022:3, den 5 juli 2022 (2022:3), dnr 80/2022

Hittar du inte vad du letar efter?

bg