Nyhet
2022.09.22

Kommande förbud i EU mot produkter som har producerats genom tvångsarbete

Idag är närmare 28 miljoner människor utsatta för tvångsarbete världen över, varav majoriteten arbetar i den privata sektorn. Som ett led i att bekämpa detta har kommissionen den 14 september 2022 kommit med ett förslag till direktiv om att förbjuda produkter som är producerade genom tvångsarbete på EU-marknaden. Förslaget har en bred omfattning och täcker samtliga produkter, både de som tillverkas inom EU för nationellt bruk eller export, samt importerade produkter. Syftet med förslaget är inte att peka ut vissa länder eller industrier, utan att på ett effektivt sätt förbjuda försäljningen av produkter som har producerats genom tvångsarbete.

Bakgrund till förslaget

Förslaget följer ett åtagande som gjordes av kommissionen förra året, då kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, höll ett tal om hur arbetsvillkoren ser ut i unionen. I juli 2021 lade kommissionen och europeiska utrikestjänsten fram en vägledning för att bistå företag inom EU hur de ska gå till väga för att hantera riskerna för tvångsarbete inom deras respektive verksamheter och leverantörskedjor och på så sätt främja anständiga arbetsvillkor. Detta var ett steg mot obligatorisk och övergripande lagstiftning om tillbörlig aktsamhet. I förslaget till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag (vilket vi bland annat har beskrivit i en tidigare artikel) som antogs i februari i år föreslogs bland annat krav på företag att ha due diligence-processer på plats för att identifiera, förebygga, minimera och redovisa faktiska och potentiella negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter, här inbegripet arbetstagares rättigheter, och miljön i företagens globala värdekedjor.

Förslaget till detta direktiv är baserat på internationellt överenskomna definitioner och standarder och understryker vikten av globala samarbetspartners. Nationella myndigheter kommer ha möjlighet att, efter noggrann utredning, stoppa försäljningen av produkter på EU-marknaden som har tillverkats genom någon typ av tvångsarbete.

Hur definieras tvångsarbete?

Definitionen av tvångs- eller obligatoriskt arbete (forced labour) ska vara i linje med definitionen i den internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention nr 29, som antogs år 1930, enligt vilken det utgör ”allt arbete eller tjänster som utkrävs av en person under hot om straff och personen själv inte har erbjudit sig frivilligt”. Konvention nr 29 är en av ILO:s kärnkonventioner och har till syfte att bekämpa tvångsarbete i världen.

Hur säkerställs att tvångsarbete inte förekommer?

Förslaget innebär att myndigheter i EU:s medlemsländer kommer kunna göra utredningar av produkter när det finns välgrundade anledningar att tro att dessa har producerats genom någon form av tvångsarbete. Myndigheterna kan då efterfråga information från företag och utföra inspektioner, även i länder utanför EU. Om en myndighet kommer fram till att en produkt har producerats genom tvångsarbete ska den stoppa produktionen av produkten, dra tillbaka befintlig försäljning samt förbjuda export av produkten. Företag som har producerat eller köpt in produkten får alltså inte fortsätta att sälja eller exportera den, utan måste göra sig av med produkten.

Myndigheterna ska i sina utredningar tillämpa en riskbaserad metod och iaktta proportionalitetsprincipen. I förslaget beaktas att små och medelstora företag (SME – small and medium-sized enterprises) inte alltid är lika resursstarka och detta kommer tas hänsyn till när myndigheter gör sina respektive utredningar. De små och medelstora företagen är således inte undantagna kraven, men deras storlek och ekonomiska resurser ska vägas in i samband med utförandet av en utredning om huruvida en produkt tillverkats genom tvångsarbete.

Vad är nästa steg?

Förslaget ska nu behandlas av Europeiska rådet och Europaparlamentet. Det innebär att förändringar kan komma att ske innan ett slutligt direktiv är på plats. Direktivet kommer att börja gälla 24 månader efter att det träder i kraft. Med tanke på den stora räckvidden av de föreslagna reglerna samt EU-kommissionens anslutande förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet (Corporate Sustainability Due Diligence) finns det skäl för företagen att se över sin verksamhet, sin produktion och sina leverantörskedjor redan nu.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg