Nyhet
2023.12.12

Konkurrensverket godtar åtaganden från Carlsberg och Spendrups gällande huvudleverantörsavtal och avslutar utredning

Den 25 oktober 2023 avslutade Konkurrensverket (”KKV”) sin fyra år långa utredning av de exklusivitetsavtal som tillämpats av Carlsberg Sverige AB (“Carlsberg“) och Spendrups Bryggeriaktiebolag (“Spendrups“) (tillsammans “Bryggerierna“), efter frivilliga åtaganden från Bryggerierna.

Utredningarna inleddes 2019 respektive 2020 efter att KKV tagit emot ett klagomål. Klaganden hävdade att bryggerierna tillämpade exklusivitetsavtal för försäljning av öl till kunder inom hotell-, restaurang- och kafésektorn (“HoReCa“) och att dessa avtal hade en utestängande effekt för konkurrerande leverantörer.

Bryggerierna tillämpade så kallade huvudleverantörsavtal, med innebörden att kunden åtog sig att utse Carlsberg respektive Spendrups till sin huvudleverantör av öl och andra drycker. Enligt avtalen åtog sig kunderna att köpa merparten av sin efterfrågan på öl från Carlsberg respektive Spendrups.

KKV riktade in sig på tre avtalsförpliktelser, enligt vilka kunderna var skyldiga att: (i) köpa en viss procentuell andel av sin totala försäljningsvolym från huvudleverantören, (ii) årligen köpa en angiven volym öl i liter från sin huvudleverantör och (iii) endast servera huvudleverantörens produkter i den fatölsutrustning som huvudleverantören lånat ut till kunden. I utbyte fick kunderna vissa ekonomiska förmåner, såsom volymrabatter och fördelaktig finansiering. Kunderna kunde dock drabbas av sanktioner om de misslyckades med att uppfylla någon av de nämnda avtalsförpliktelserna.

Enligt Konkurrensverkets preliminära bedömning resulterade huvudleverantörsavtalen i en utestängning av konkurrerande leverantörer på bryggerimarknaden, genom att konkurrenters möjligheter att tillhandahålla sidoleveranser till Bryggeriernas kunder begränsades. Konkurrensverket ansåg att avtalsförpliktelserna skapade incitament för kunderna att begränsa sina inköp från konkurrerande bryggerier för att kunna ha möjlighet att fullgöra sina avtalsförpliktelser. Enlig KKV:s beräkningar var 50–65 % av HoReCa-kunderna bundna till huvudleverantörsavtal med olika bryggeriföretag, vilket enligt KKV var en stark indikation på att huvudleverantörsavtalen ledde till en utestängning av konkurrerande leverantörer.

Bryggerierna inkom med separata individuella frivilliga åtaganden till KKV enligt vilka Bryggerierna åtog sig att tillämpa mindre restriktiva villkor i sina huvudleverantörsavtal för att därigenom möjliggöra sidoleveranser från konkurrerande bryggerier samt främja en större valfrihet för kunderna. Enligt KKV var detta tillräckligt för att omhänderta de konkurrensproblem som verket identifierat.

Bryggeriernas åtaganden kommer att gälla i sex år från och med den 1 december 2023. Åtagandena förenas med vite om 50 miljoner kronor för Carlsberg respektive Spendrups.

Praktiska medskick

KKV:s beslut illustrerar den konkurrensrättsliga risken med att ingå exklusivavtal. Även om ett exklusivavtal inte med nödvändighet strider mot konkurrensrätten kan så vara fallet om exklusivavtalet har en konkurrensbegränsande effekt, t.ex. om marknaden är koncentrerad till ett fåtal leverantörer, om parterna har höga marknadsandelar samt om det är svårt för nya leverantörer att träda in på marknaden. Om avtalsparternas marknadsandel understiger 30 % på de marknader där de är verksamma kan ett sådant exklusivavtal dock inom vissa ramar vara undantaget enligt den vertikala gruppundantagsförordningen. Det är därför viktigt att identifiera om en eller flera av avtalsparterna har en stark ställning på marknaden innan man överväger att ingå ett exklusivavtal.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg