Nyhet
2024.03.11

Konkurrensverket har bötfällt VVS-företaget Tapwell för konkurrensbegränsande vertikal prisstyrning

I ett ärende avseende vertikal prisstyrning har Konkurrensverket bötfällt VVS-företaget Tapwell. Ärendet har sin bakgrund i ett klagomål och en därpå följande gryningsräd under 2021. Tapwell är en leverantör av blandare och annan badrums- och köksinredning. Undersökningen gällde Tapwells prispolicy i förhållande till flera online-återförsäljare enligt vilken återförsäljarna hindrades från att marknadsföra och sälja Tapwells produkter till ett lägre pris än vissa fasta eller lägsta priser vid försäljning över internet till slutkund. Konkurrensverket bedömde att avtalen hade konkurrensbegränsande syften och ålade Tapwell en bot om 16,9 miljoner kronor.

Bakgrund

I december 2023 beslutade* Konkurrensverket (”KKV”) att Tapwell AB (”Tapwell”) hade överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande avtal genom att tillämpa vertikal prisstyrning gentemot flera av företagets återförsäljare. Tapwell är en leverantör av blandare och annan badrums- och köksinredning. KKV:s undersökning inleddes 2021 efter att två företag informerat KKV om att Tapwell i sin prispolicy hade tillämpat fasta eller lägsta återförsäljningspriser gentemot flera online-återförsäljare av köks- och badrumstillbehör, vilket potentiellt kunde utgöra en överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Till följd av klagomålen genomförde KKV en gryningsräd i Tapwells lokaler under sommaren 2021.

Undersökningen avsåg i huvudsak Tapwells prispolicy gentemot fyra återförsäljare: Home Online Se AB och dess systerbolag Kakelkompaniet Import & Försäljning i Stockholm AB (tillsammans ”Home Online”), samt Hem Gallerian AB och dess systerbolag Badrumsgruppen i Alvik AB (tillsammans ”Hemgallerian”).

Konkurrensverkets utredning

KKV konstaterade att Tapwell hade kommunicerat sin prispolicy till flera av sina återförsäljare och att Home Online och Hemgallerian hade samtyckt till och varit följsamma mot policyn. Tapwell använde vidare olika metoder för att säkerställa att återförsäljarna inte avvek från prispolicyn, bland annat genom att övervaka efterlevnaden och utfärda varningar till Home Online och Hemgallerian vid avvikelser från minimipriset.

Därefter utredde KKV om avtalen var konkurrensbegränsande. KKV fann inledningsvis att vertikal prisstyrning typiskt sett anses vara skadligt för konkurrensen. Därmed ansågs avtalen ha ett konkurrensbegränsande syfte, varför det inte var nödvändigt att utreda om avtalen hade några faktiska konkurrensbegränsande effekter. Till stöd för den bedömningen fann KKV bland annat att priset utgör det främsta konkurrensmedlet på internet, vilket innebär att vertikal prisstyrning på internet allvarligt begränsar konkurrensen.

Tapwell hävdade, å andra sidan, att avtalen hade konkurrensfrämjande effekter och att bolaget hade tillämpat prisstyrningen i syfte att skydda sitt varumärke. KKV drog dock slutsatsen att Tapwell kunde ha uppnått detta mål på andra sätt, till exempel genom att upprätta ett selektivt distributionssystem. Tapwell hävdade vidare att avtalen var nödvändiga för att hindra att online-återförsäljare åker snålskjuts på de investeringar som görs av Tapwells återförsäljare med lokaler och personal som erbjuder information och service till kunderna. KKV fann dock att dessa påstådda konkurrensfrämjande effekter inte vägde upp för avtalens konkurrensbegränsande syften.

Sammanfattningsvis fann KKV att Tapwell hade överträtt förbuden i 2 kap. 1 § konkurrenslagen och artikel 101 FEUF från oktober 2018 till februari 2021 genom att begränsa återförsäljarna Home Onlines och Hemgallerians möjligheter att självständigt bestämma sina försäljningspriser. Tapwell ålades därmed att betala böter om 16,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 procent av Tapwells årsomsättning. Tapwell har överklagat beslutet till Patent- och marknadsdomstolen.

Praktiska medskick

Beslutet är det första där KKV beslutat om förbud i ett ärende om vertikal prisstyrning. Boten är även den största som KKV utdelat sedan KKV fick egen beslutanderätt 2021.

Ett av de mest grundläggande syftena med konkurrensrätten är att företag fritt ska kunna sätta sina egna priser. Återförsäljares prissättning måste därför vara självständig i förhållande till leverantörer och konkurrenter. Leverantörer får därmed inte styra sina återförsäljares priser. Många fall av vertikal prisstyrning begränsar konkurrensen i strid med konkurrensrätten och resulterar i högre priser för slutkunderna. Att tillämpa rekommenderade priser är generellt godtagbart men kan i vissa fall strida mot konkurrensrätten, särskilt om priserna kombineras med tvång eller incitament att tillämpa de rekommenderade priserna.

* Konkurrensverkets beslut i ärende dnr 122/2021

Hittar du inte vad du letar efter?

bg