Artikel
2022.12.19

Konkurrensverket har fattat sitt första beslut om konkurrensskadeavgift som första instans

I oktober 2022 fattade Konkurrensverket sitt första beslut om att påföra konkurrensskadeavgift. Ärendet rörde konkurrensbegränsande samarbete i samband med en offentlig upphandling. Knappt två månader senare beslutade Konkurrensverket om att återigen bötfälla ett företag för konkurrensbegränsande samarbete avseende en överenskommelse om att inte konkurrera med ett konkurrerande företag. Ärendena utgör en viktig påminnelse om Konkurrensverkets befogenheter att utöva effektiv konkurrenstillsyn över konkurrensregelverket.

I mars 2021 fick Konkurrensverket (”KKV”), som första instans, beslutanderätt att påföra konkurrensskadeavgift vid överträdelser av konkurrenslagen men det har dröjt ända tills nu innan Konkurrensverket har meddelat några beslut. På knappt två månader har emellertid KKV fattat två beslut om konkurrensskadeavgift mot företag som överträtt förbudet om konkurrensbegränsande samarbete.

KKV:s första ärende gällde taxibranschen och företagen Taxi Beställningscentralen i Ulricehamns kommun Aktiebolag (”Taxi Ulricehamn”) och Väner Taxi AB (”Väner Taxi”) (dnr 569/2020). I oktober 2022 beslutade KKV att bötfälla Taxi Ulricehamn och Väner Taxi totalt SEK 1 550 000 för överträdelse av förbudet om konkurrensbegränsande samarbete. Det konkurrensbegränsande samarbetet mellan Taxi Ulricehamn och Väner Taxi uppdagades efter Ulricehamns kommuns upphandling, där båda företagen deltog. Kommunen lämnade in ett tips till KKV om att det fanns tydliga likheter mellan Taxi Ulricehamns och Väner Taxis respektive anbud. Under KKV:s utredning framkom att Taxi Ulricehamn och Väner Taxi haft direkta kontakter med varandra och utbytt information om bland annat vilka anbudspriser som företagen skulle offerera i upphandlingen. Under utredningen genomförde KKV även en platsundersökning (s.k. gryningsräd) hos företagen.

Knappt två månader senare, i december 2022, fattade KKV sitt andra beslut om konkurrensskadeavgift i ett ärende inom saneringsbranschen och bötfällde Sopkärlstvätt i Malmö AB (”Sopkärlstvätt”) SEK 1 219 000 (dnr 121/2021). Ärendet initierades hos KKV efter att konkurrenten Sanerings Companiet i Malmö (”Sanerings Companiet”) anmält överträdelsen till KKV och begärt eftergift för konkurrensskadeavgiften, vilket erhölls fullt ut. Mellan de båda företagen hade ett avtal som innehöll en överenskommelse om att inte konkurrera med varandras verksamheter upprättats. Även under denna utredning genomförde KKV en platsundersökning och konstaterade en överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.

Innan KKV fick egen beslutanderätt om konkurrensskadeavgift behövde KKV ansöka om konkurrensskadeavgift hos Patent- och Marknadsdomstolen, vilket kunde resultera i att en eventuell konkurrensskadeavgift först kunde påföras efter flera års handläggning i domstol. Bakgrunden till att KKV fick egen beslutanderätt var för att effektivisera konkurrenstillsynen genom att företag som överträder konkurrensreglerna snabbare kan sanktioneras när KKV inte först behöver ansöka om konkurrensskadeavgift i domstol. I skrivande stund har ett av besluten överklagats, nämligen beslutet mot Taxi Ulricehamn och Väner Taxi till Patent- och Marknadsdomstolen.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg