Nyhet
2024.06.10

Konkurrensverket har förbjudit Apotekstjänsts förvärv av Svensk dos

I november 2023 anmälde Apotekstjänst sitt planerade förvärv av Svensk dos. Konkurrensverket inledde därefter en särskild undersökning av förvärvet i januari 2024. Efter att ha konstaterat att förvärvet sannolikt skulle påtagligt hämma konkurrensen på marknaden för tillhandahållande av dosdispenseringstjänster till öppenvården i Sverige, meddelade Konkurrensverket ett rekordlångt beslut som förbjöd koncentrationen.

Bakgrund

Den 29 november 2023 inkom Apotekstjänst Sverige AB (”Apotekstjänst”) med en anmälan om förvärv av Svensk dos. Den 30 januari beslutade Konkurrensverket (”KKV”) att inleda en särskild undersökning av förvärvet. Både Apotekstjänst och Svensk dos är svenska öppenvårdsapotek, med tillstånd från Läkemedelsverket, som tillhandahåller dosdispensering av läkemedel för öppenvård. Syftet med dosdispensering är att underlätta och förenkla expedieringen av läkemedel för patienter och vårdpersonal. Dosdispensering innebär att tabletter och kapslar tas ur sina originalförpackningar och packas om till dospåsar genom en automatiserad process. Varje dospåse innehåller de doser av läkemedel som en enskild patient ska ta vid en viss tidpunkt.

Beslutet

KKV fann att den relevanta marknaden var tillhandahållandet av dosdispenseringstjänster i Sverige. Förutom Apotekstjänst och Svensk dos är det endast Apoteket AB (“Apoteket“), den statligt ägda före detta monopolisten, som erbjuder dosdispenseringstjänster till öppenvården i Sverige. Marknaden präglas av några få och stora upphandlingar av regionerna, som inte sällan upphandlar tjänsterna i kluster.

I sin materiella prövning, fann KKV att den föreslagna koncentrationen skulle leda till en kombinerad marknadsandel om drygt 50 procent på marknaden för tillhandahållandet av dosdispenseringstjänster i Sverige. KKV konstaterade även att koncentrationen skulle leda till att en dominerande ställning på marknaden skapas eller förstärks. Apotekstjänst skulle nämligen kunna agera på ett konkurrensbegränsande sätt, oberoende av sina kunder och sin främsta konkurrent Apoteket. Eftersom det konkurrenstryck som Svensk dos utövar på marknaden skulle försvinna genom koncentrationen, skulle Apotekstjänst få ökade möjligheter och incitament att höja sina priser för tjänsten. Vidare skulle koncentrationen leda till ökade inträdeshinder på marknaden, eftersom den ökning av kapacitet som förvärvet skulle ha medfört skulle ge Apotekstjänst möjlighet att lämna betydligt mer konkurrenskraftiga anbud än en ny aktör som vill träda in på marknaden. Detta skulle ytterligare minska incitamenten för nya marknadsaktörer att träda in på marknaden. Dessutom ansåg KKV att Apoteket sannolikt skulle följa med vid eventuella prishöjningar från Apotekstjänsts sida, vilket skulle vara följden av minskad konkurrens mellan de två kvarvarande aktörerna på marknaden som skulle leda till högre priser i konsumentledet.

Apotekstjänst och Svensk dos ansåg däremot att konkurrensen inte skulle begränsas genom koncentrationen, bland annat eftersom Svensk dos sannolikt skulle lämna marknaden om det planerade förvärvet inte genomfördes. KKV fann dock inte stöd för det scenariot.

Sammanfattningsvis fann KKV att Apotekstjänsts förvärv av Svensk dos sannolikt skulle påtagligt hämma konkurrensen på marknaden för tjänster avseende maskinell dosdispensering till öppenvården i Sverige. KKV förbjöd därför Apotekstjänsts förvärv av Svensk dos, förenat med ett vite om 100 miljoner kronor. Apotekstjänst har överklagat KKV:s beslut till Patent- och marknadsdomstolen.

”Gun-jumping”

Även en fråga om överträdelse av fullföljdsförbudet, s.k. gun-jumping, aktualiserades. Reglerna innebär att parterna till en koncentration inte får genomföra transaktionen innan KKV lämnat sitt godkännande. Under KKV:s utredning ingick Apotekstjänst och Svensk dos ett underleverantörsavtal om leverans av maskinella dosdispenseringstjänster till vissa kunder, avseende fullgörandet av ett offentligt kontrakt mellan Svensk dos och tre regioner. KKV bedömde att avtalet utgjorde s.k. gun-jumping, i strid med konkurrenslagen. Efter en ansökan från parterna beviljade dock KKV parterna ett undantag från förbudet under den pågående utredningen, med hänsyn till patientsäkerhetsintresset. Detta är första gången som KKV har medgett ett sådant undantag.

Ett praktiskt medskick är att parterna i ett förvärv under pågående utredning ska avstå från att i förtid genomföra transaktionen, men även att vissa andra avtalsrelationer under pågående utredning kan vara problematiska, exempelvis underleverantörsavtal. Köpare och säljare/ målbolag bör därför vara restriktiva i sina kontakter med varandra under pågående utredning.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg