Nyhet
2023.09.27

Konkurrensverket har godtagit Finnairs frivilliga åtagande i ett ärende om vertikal prisstyrning

I ett ärende avseende vertikal prisstyrning har Konkurrensverket godtagit Finnairs frivilliga åtagande. Ärendet har sin bakgrund i ett klagomål rörande Finnairs tillämpning av dess boknings- och biljettpolicy som innebar att onlineresebyråer inte fick marknadsföra Finnairs biljetter till ett pris som understeg det pris som Finnair självt tillämpade. Konkurrensverket bedömde att avtalet var potentiellt konkurrensbegränsande och har nu, efter att ha godtagit Finnairs frivilliga åtagande, avslutat utredningen.

Bakgrund

I juli avslutade Konkurrensverket (”KKV”) sin utredning* av Finnair Oyj:s (”Finnair”) påstådda vertikala prisstyrning, en potentiell överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, genom vertikal prisstyrning gentemot onlineresebyråer. Finnair är verksamt inom passagerar- och fraktflyg i Nordamerika, Asien och Europa och är noterat på Helsingforsbörsen.

Ärendet har sin bakgrund i ett klagomål från Svenska Resebranschföreningen (”SRF”) som påstod att Finnair överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete genom att ha begränsat onlineresebyråernas möjlighet att marknadsföra Finnairs biljetter till ett pris som understeg Finnairs egna pris för biljetterna (oavsett om onlineresebyrån i fråga rabatterade flygbiljetterna på egen bekostnad). Enligt SRF fick onlineresebyråer som inte anpassade sig efter Finnairs krav sina rättigheter att sälja flygbolagets flygbiljetter indragna. KKV har nu, efter en tre år lång utredning, fattat beslut i ärendet.

Konkurrensverkets utredning

KKV inledde med att konstatera att det aktuella förfarandet omfattade marknaden för tillhandahållandet av flygtransporttjänster för passagerare till och från Sverige, samt den svenska marknaden för distribution av flygbiljetter för flygresor till och från Sverige.

Därefter undersökte KKV om onlineresebyråer utgör agenter till Finnair, då förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete enbart träffar samarbeten mellan oberoende ekonomiska aktörer. I vissa fall kan en huvudman och dess agent anses utgöra en ekonomisk enhet och då omfattas inte ett avtal mellan dem av förbudet. Enligt KKV var dock onlineresebyråerna tillräckligt självständiga i förhållande till Finnair, bland annat vad gäller marknadsföring och ekonomisk risk. KKV fann därför att Finnairs avtal med onlineresebyråerna omfattades av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.

KKV undersökte därefter om onlineresebyråerna var att betrakta som leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och om förfarandet därför var undantaget från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete enligt gruppundantaget för vertikala avtal (”VGUF”). En onlinebaserad förmedlingstjänst är en plattform som underlättar inledandet av direkttransaktioner mellan två andra parter. KKV ansåg dock att onlineresebyråerna inte endast underlättade inledandet av sådana direkttransaktioner, utan att förhållandet mellan Finnair och onlineresebyråerna snarare var att betrakta som ett återförsäljarförhållande. Finnair var med andra ord att betrakta som en leverantör av flygtransporttjänster och onlineresebyråerna som återförsäljare av dessa tjänster. VGUF var därför inte tillämplig varför avtalet inte var undantaget från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.

Genom att Finnair styrde till vilket totalpris som Finnairs biljetter som lägst fick marknadsföras, begränsades onlineresebyråernas möjlighet att självständigt bestämma till vilket pris de skulle marknadsföra Finnairs biljetter. Enligt KKV var Finnairs agerande inte marknadsmässigt och onlineresebyråerna skulle ha marknadsfört Finnairs flygbiljetter till andra priser om inte Finnair styrt priserna. KKV:s preliminära bedömning var därför att Finnairs agerande utgjorde en vertikal prisstyrning och hade ett konkurrensbegränsande syfte.

Åtagandet

Efter att Finnair upplysts om KKV:s utredning, inkom Finnair med ett åtagande. Finnair åtog sig att återkalla kravet om att flygbolagets angivna pris för resan måste visas separat från eventuella rabatter, samt åtog sig att inte heller i framtiden kräva detta av onlineresebyråerna. Åtagandet kommer att tillämpas på alla biljetter för resor som börjar och slutar i Sverige och gäller oavsett vilken kanal eller plattform en resebyrå använder för att marknadsföra Finnair-biljetter. KKV godtog åtagandet, som förenades med ett vite om 100 MSEK och kommer att gälla i fem år.

Praktiska medskick

I praktiken är det av vikt att återförsäljare tillämpar och tillåts tillämpa en självständig prissättning och att leverantörer avhåller sig från att styra prissättningen nedströms. Många fall av sådan vertikal prisstyrning resulterar nämligen i högre priser för slutkunderna och anses i många fall vara i strid med konkurrensrätten.

*Konkurrensverkets ärende dnr 111/2020, Finnair Oyj

Hittar du inte vad du letar efter?

bg