Nyhet
2021.04.13

Konkurrensverkets nya allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift

Den 23 februari 2021 utfärdade Konkurrensverket reviderade allmänna råd (KKVFS 2021:1) om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. De nya allmänna råden började gälla den 1 mars 2021 och infördes med anledning av ändringarna av konkurrenslagen efter implementeringen av ECN+-direktivet. De nya allmänna råden medför att det svenska regelverket nu är mer i linje med Europeiska kommissionens motsvarande riktlinjer. Ändringarna i de allmänna råden består av, utöver anpassning till nya bestämmelser i konkurrenslagen, redaktionella ändringar såsom t.ex. att rutinerna för Konkurrensverkets handläggning har lyfts ur de allmänna råden.

Även om de nya allmänna råden beror på ändringar i konkurrenslagen, finns det några anmärkningsvärda ändringar som bör uppmärksammas. För det första är ett väsentligt underlättande av Konkurrensverkets utredning i sig självt inte längre tillräckligt för att kvalificera det utredda företaget till att få eftergift. För det andra är det inte längre möjligt för sammanslutningar av företag, t.ex. branschorganisationer, att få eftergift. För det tredje har det skett en ändring i hur Konkurrensverket beräknar konkurrensskadeavgiften för företag som lämnat myndigheten uppgifter om den utredda överträdelsen. Om ett företag lämnar uppgifter till myndigheten som leder till att avgiften kan fastställas till ett högre belopp än vad som annars varit fallet om myndigheten inte haft informationen, ska de lämnade uppgifterna inte beaktas när myndigheten beräknar den aktuella avgiften för företaget. Sådana uppgifter kan avse t.ex. överträdelsens varaktighet, omfattning av produkter eller geografisk utbredning. För att nedsättning ska aktualiseras krävs att den givna informationen inte varit känd för Konkurrensverket innan informationen gavs.

Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 2021:1): https://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/kkvfs/kkvfs_2021-1.pdf 

Författare: Alexander Widén, Advokatfirman Cederquist KB, alexander.widen@cederquist.se

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg