Nyhet
2021.01.27

Konkurrensverkets nya befogenheter

Riksdagen har idag beslutat att ge Konkurrensverket nya befogenheter och att genomföra implementeringen av ECN+-direktivet i svensk lag med giltighet från den 1 mars 2021.

Ny instansordning

Konkurrensverket ges kompetens att fatta beslut om konkurrensskadeavgift som första instans, istället för att stämma vid Patent och marknadsdomstolen. Konkurrensverkets beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen i första instans.

Utredningsskadeavgift införs

Konkurrensverket kan ålägga företag att betala en utredningsskadeavgift om företaget lämnar oriktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter som svar på ålägganden att lämna uppgifter, om ställföreträdare inte inställer sig till förhör eller om företaget hindrar vissa åtgärder under Konkurrensverkets undersökning.

Utökade befogenheter vid platsundersökningar

  • Inget krav på medgivande för spegling av servrar och datorer

Samtyckesregeln i 5 kap. 6 § 2 st. Konkurrenslagen tas bort så att Konkurrensverket får möjlighet att ta med elektroniskt lagrad information till verkets lokaler för vidare sökning utan att behöva inhämta samtycke från det undersökta företaget.

  • Medtagande av originalhandlingar och lagringsmedier

Konkurrensverket har rätt att ta med originalhandlingar, inbegripet pärmar och mappar, och “ta hand om” (en ny åtgärd, vars hela innebörd inte är klarlagd) digitala lagringsmedia, t.ex. mobiltelefoner och datorer, för fortsatt sökning efter information i verkets lokaler. En proportionalitetsprövning ska göras vid valet mellan att ta originalhandlingar eller kopior av handlingarna. Konkurrensverket bör om möjligt lämna en kopia på den elektroniskt lagrade information och de originalhandlingar som myndigheten tar med sig.

  • Inget krav på medgivande för genomgång av materialet i Konkurrensverkets lokaler

ECN+-direktivet ger uttryck för att konkurrensmyndigheter ska kunna ta hand om handlingar för att fortsätta undersökningen på en annan plats än där platsundersökningen äger rum. För att samma regler ska gälla oavsett om Konkurrensverket tillämpar svenska eller europeiska konkurrensregler slopas samtyckeskravet som idag finns i den svenska konkurrenslagen.

Skyddet att inte behöva röja företagshemligheter av teknisk natur slopas

Konkurrensverkets begränsning i granskningsrätten avseende företagshemligheter av teknisk natur stöds inte av ECN+-direktivet enligt regeringen och upphävs därför. Eftersom det finns konkurrensrättsliga regler avseende forskning- och utvecklingsavtal, specialiseringsavtal och avtal om tekniköverföring kan det finnas behov för Konkurrensverket att behöva ta del av företagshemligheter av teknisk natur för att bedöma avtal och andra upplägg från ett konkurrensrättsligt perspektiv.

Stålmannens nya kläder? (“Because of these great powers […] you have a great responsibility.”)

Konkurrensverkets nya befogenheter kommer att ge myndigheten starkare muskler men kommer också ställa högre krav på myndigheten och ge upphov till intressanta rättsäkerhetsspörsmål. Huruvida konkurrenstillsynen blir effektivare återstår att se. Helt klart är dock att tillsynsobjekten kommer att ställas inför nya situationer där deras rättigheter kommer att behöva skyddas i än större utsträckning i samband med en oannonserad platsundersökning och i den efterföljande utredningen.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg