Nyhet
2022.12.19

Konsumentverket meddelar sanktion för bristande kreditprövning

Konsumentverket (KO) meddelade i september konsumentkreditinstitutet MoneyGo AB en varning förenad med sanktionsavgift på 10 miljoner kronor för bristande kreditprövningar.

Vid sin granskning av MoneyGo AB fann KO att bolaget inte grundat sina kreditprövningar på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. KO uppmärksammade bl.a. att bolaget dels inte i tillräcklig utsträckning kontrollerat de inkomster som konsumenter uppgett vid kreditansökan, dels inte inhämtat uppgifter om konsumenters övriga kreditåtaganden direkt från konsumenter. Vidare var KO:s uppfattning att MoneyGo AB inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa aktualiteten av de uppgifter som ska ligga till grund för kreditbeslutet. Detta sammantaget menade myndigheten har lett till att bolaget inte kunnat säkerställa konsumenternas återbetalningsförmåga. KO ansåg att bristerna varit systematiska och allvarliga, vilket motiverar ovan nämnda sanktionsavgift.

I enlighet med den argumentation som fördes av Finansinspektionen i dess sanktionsbeslut mot Svea Bank AB och Resurs Bank AB, ansåg KO att den typ av krediter som MoneyGo AB tillhandahåller generellt kräver att en kreditgivare måste ha tillgång till ett omfattande underlag för att kunna bedöma konsumentens ekonomiska situation. Det utrymme för skönsmässiga bedömning som bl.a. följer av tidigare rättspraxis, ska således inte anses tillämpligt i detta fall.

MoneyGo AB har överklagat KO:s beslut. Bolagets uppfattning är att proportionalitetsprincipen likväl är tillämplig för den typ av krediter som bolaget tillhandahåller och att bolaget i egenskap av kreditgivare har ett skönsmässigt utrymme att bedöma vad som ska anses utgöra tillräckliga uppgifter för kreditprövningen.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg