Artikel
2023.03.29

Kontroll av utländska investeringar – förslag till ny lagstiftning

Den 16 maj 2023 överlämnade regeringen ett förslag till ny lag för att kunna granska och, om nödvändigt, ingripa mot utländska direktinvesteringar i företag som bedriver skyddsvärd verksamhet till riksdagen.

Sverige är ett av få länder i EU som ännu inte har ett regelverk för att kunna granska och ingripa mot utländska direktinvesteringar i företag vars verksamhet, information eller teknik är av betydelse för Sveriges säkerhet, allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. Den 16 maj 2023 överlämnade regeringen en proposition med förslag på ny lag till riksdagen. Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”) förväntas utses till granskningsmyndighet.

Lagförslaget, om det röstas igenom av riksdagen, föreslås träda i kraft redan den 1 december 2023 och kommer att få påverkan på transaktioner som involverar svenska företag vars verksamhet eller teknologi har betydelse för säkerhet eller allmän ordning i Sverige. Regelverket innebär bl.a. krav på förhandsanmälan, ett förbud mot genomförande innan godkännande samt sanktioner för utebliven anmälan.  

Vilka omfattas av lagen?

Alla investeringar i företag som bedriver s.k. skyddsvärd verksamhet omfattas av lagen. Lagen föreslås gälla för investeringar i skyddsvärd verksamhet som bedrivs av ett aktiebolag, europabolag, handelsbolag, ekonomiska förening eller stiftelse med säte i Sverige. Därtill ska även investeringar i skyddsvärd verksamhet som bedrivs i ett enkelt bolag eller som enskild näringsverksamhet i Sverige omfattas av lagen. Även investeringar som innebär ett förvärv av tillgångar omfattas av lagstiftningen.

Vilka investeringar kan granskas?

Investeringar i företag som bedriver s.k. skyddsvärd verksamhet som ger investerare ett visst mått av inflytande ska anmälas till granskningsmyndigheten. Det företag som är föremål för investeringen ska upplysa investeraren om att företaget bedriver skyddsvärd verksamhet och att lagstiftningen är tillämplig på verksamheten samt investerarens skyldighet att anmäla förvärvet till granskningsmyndigheten. Denna skyldighet gäller dock inte förvärv på reglerade marknader som börser och andra reglerade handelsplattformar.

För avsedda investeringar i aktiebolag, europabolag och ekonomiska föreningar som bedriver skyddsvärd verksamhet ska varje investering där investeraren, efter investeringen på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap, förfogar över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet röster eller andelar i den skyddsvärda verksamheten anmälas innan investeringen genomförs. Investeringen kan göras direkt av en fysisk person men även indirekt genom en juridisk person som ägs enskilt av investeraren eller tillsammans med andra.

För avsedda investeringar i handelsbolag eller i enkla bolag som bedriver skyddsvärd verksamhet ska varje investering där investeraren blir bolagsman anmälas.

En anmälningsskyldighet uppstår oavsett om överlåtelsen avser ett företag eller tillgångar. Sålunda omfattas även inkråmsöverlåtelser av anmälningsskyldigheten.

Vad innebär skyddsvärd verksamhet?

Med skyddsvärd verksamhet avses enligt regeringens lagförslag,

  • Samhällsviktig verksamhet: Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet
  • Säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585)
  • Prospektering, utvinning, anrikning eller försäljning av kritiska råvaror eller metaller eller mineral som annars är strategiskt viktiga för Sveriges försörjning
  • Behandling i stor omfattning av känsliga personuppgifter eller lokaliseringsuppgifter i eller genom en vara eller tjänst
  • Tillverkning eller utveckling av, forskning om eller tillhandahållande av produkter med dubbla användningsområden eller tillhandahållande av tekniskt bistånd för sådana produkter
  • Tillverkning eller utveckling av, forskning om eller tillhandahållande av krigsmateriel enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel eller tillhandahållande av tekniskt stöd avseende sådan krigsmateriel
  • Forskning om eller tillhandahållande av produkter eller teknik inom framväxande teknologier eller annan strategiskt skyddsvärd teknologi eller verksamhet med förmåga att tillverka eller utveckla sådana produkter eller sådan teknik.

Vilka investerare behöver anmäla?

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt investera i skyddsvärd verksamhet ska anmäla investeringar. Anmälningsskyldigheten träffar således alla investerare, dvs. (i) investerare från tredje land, (ii) investerare från EU-medlemsstater och (iii) svenska investerare. Om investeraren är en fysisk person med endast svenskt medborgarskap som har för avsikt att genomföra investeringen för egen räkning, antingen direkt eller indirekt via en juridisk person, ska anmälan lämnas utan åtgärd. Detsamma bör enligt lagförslaget gälla avseende fysiska personer som endast är medborgare i andra EU-medlemsstater.

Genomförandeförbud och förfarandet

Direktinvesteringen ska anmälas till ISP av den som avser att investera. Om investeraren inte anmäler en investering trots dennes skyldighet att anmäla får granskningsmyndigheten upprätta en anmälan. Därtill får även granskningsmyndigheten inleda en granskning av en investering i en skyddsvärd verksamhet trots att verksamheten inte omfattas av anmälningsskyldighet enligt lagen, om det finns anledning att anta att investeringen kan skada svenska säkerhetsintressen.

En anmälningspliktig investering får inte genomföras förrän granskningsmyndigheten har fattat beslut om att godkänna investeringen, vilket innebär att det under tiden för granskningen åläggs investeraren ett s.k. fullföljdsförbud.

ISP har 25 arbetsdagar, från en fullständig anmälan, att besluta om anmälan ska lämnas utan åtgärd (godkännas), om det inte finns tillräckliga skäl att inleda en granskning eller att inleda en granskning av förvärvet. Om en granskning inleds har ISP tre kalendermånader på sig att fatta beslut, dvs. att godkänna eller förbjuda investeringen, denna frist kan vid särskilda skäl förlängas till maximalt sex månader. Vid granskningen av investeringen ska granskningsmyndigheten beakta verksamhetens art och omfattning samt omständigheter kring investeraren.

Vid prövningen ska det beaktas om investeraren kontrolleras av en stat utanför Europeiska unionen, om investeraren eller någon i dennes ägarstruktur tidigare har varit delaktig i verksamhet som inverkat skadligt eller kunnat inverka skadligt på svenska eller andra medlemsstater inom EU:s säkerhetsintressen eller om det finns andra omständigheter som innebär att investeringen kan skada svenska säkerhetsintressen.

Under granskningen kan ISP begära in uppgifter och handlingar från parterna och har även möjlighet att besöka parternas lokaler för informationsinhämtning.

Om det är nödvändigt för att förebygga skada för Sveriges säkerhet eller för allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige ska ISP förbjuda en utländsk direktinvestering. Det finns även en möjlighet för granskningsmyndigheten att förena ett godkännande av en utländsk direktinvestering i skyddsvärd verksamhet med villkor, om det är nödvändigt för att förebygga skada för Sveriges säkerhet eller för allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.

Finns det några sanktioner?

Om en investering har förbjudits innebär en rättshandling som utgör en del i investeringen eller vars syfte är att genomföra investeringen blir ogiltig. Ogiltigheten träffar dock inte nödvändigtvis hela avtalet som ingåtts mellan investeraren och säljaren utan de delar av avtalet som har rättsverkningar i andra avseenden, t.ex. vad som händer vid ett eventuellt förbud, låneavtal eller liknande träffas inte av ogiltigheten. Vid ett förbud träffar ogiltigheten både rättshandlingar som genomfördes innan och efter att förbudet meddelats.

Om en investering genomförs utan anmälan, innan ett slutligt beslut fattats eller i strid med ett förbud kan även en sanktionsavgift utfärdas. Sanktionsavgift är även följden vid handlande i strid med villkor som meddelats vid beslut om godkännande, om företaget som är föremål för en investering har underlåtit att upplysa den som avser att investera om anmälningsskyldigheten eller om parterna lämnar oriktiga uppgifter om investeraren eller investeringsobjektet. Sanktionsavgiften är lägst 25 000 kronor och som högst 100 miljoner kronor.

Påverkan inom ramen för M&A-processen

De nya lagreglerna ställer krav på ett ökat förarbete vid en potentiell utländsk direktinvestering i ett svenskt företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. Som ovan redogjorts för är det dock företaget som är föremål för investeringen, dvs. målbolaget, som ska upplysa investeraren om att företaget bedriver skyddsvärd verksamhet och att lagreglerna är tillämpliga på verksamheten samt att investeraren är skyldig att anmäla förvärvet till granskningsmyndigheten.

Investeraren ansvarar sedermera för att verkställa anmälan och en investering får inte fullföljas innan den har godkänts av ISP.

I de transaktioner som är anmälningspliktiga kommer transaktionsdokumenten att behöva villkoras av att investeringen godkänns av ISP. Vidare behöver parterna även ta ställning till hur kostnaderna som är förenliga med arbetet som krävs för att följa lagreglerna, eventuella åtgärder samt förbud, ska hanteras och fördelas parterna emellan. Därutöver bör parterna även ha utarbetat en gemensam handlingsplan för det fall investeringen inte godkänns och därmed behöver avbrytas.

Ett genomförande av en transaktion, innan beslut har meddelats av ISP, är ett brott mot genomförandeförbudet och kan därtill komma att förenas med sanktionsavgift. Detta ställer krav på att parterna tar höjd för dessa lagregler och utarbetar en process för hur alltifrån förarbete till ansökningsförfarandet ska hanteras, redan på ett tidigt stadium i processen innan ett eventuellt godkännande har meddelats av ISP.

Den här artikeln publicerades först den 29 mars 2023. Den har sedan dess uppdaterats.
Senaste uppdatering: 14 juni 2023

Hittar du inte vad du letar efter?

bg