Nyhet
2020.04.22

Kort om statligt stöd vid hyresrabatter med anledning av COVID-19

Utbrottet av COVID-19 har slagit hårt mot flertalet svenska branscher, där hotell- och restaurangnäringen samt sällanköpshandeln har drabbats särskilt. En stor kostnadspost för dessa branscher är den hyra som många hyresgäster nu har svårt att betala. I syfte att underlätta för hyresvärdar att, tillsammans med hyresgäster inom nämnda branscher, enas om temporära hyresrabatter under denna kritiska tid, avsätter regeringen nu fem miljarder kronor i stöd genom en särskild förordning som utfärdades den 16 april 2020 (Förordning (SFS 2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran). Förordningen träder i kraft den 1 juli 2020. Nedan redogörs i korthet för stödets omfattning och utformning.

Stödets omfattning

Stödet innebär att staten kan komma att stå för hälften av kostnaden för överenskomna hyresrabatter under perioden 1 april 2020 till 30 juni 2020. Stödet får dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran. Observera att endast den fasta hyran omfattas av stödet och hyresrabatter som motsvaras av omsättningshyra omfattas således inte.

Aktuella branscher och villkor för ersättning

Ersättningen aktualiseras för de hyresvärdar som under ovan period lämnar hyresrabatter till hyresgäster verksamma inom hotell- och restaurangbranschen, sällanköpshandeln samt vissa andra branscher med inriktning på exempelvis resebyrå-, tandläkar-, fritids- och nöjesverksamhet. Den fullständiga listan över branscher återfinns här.

För att stödet ska erhållas ska i huvudsak följande villkor vara uppfyllda:

  1. att hyresvärden har ingått ett hyresavtal senast den 1 mars 2020 med en hyresgäst som omfattas av förordningen och att sådant hyresavtal inkluderar hyra som helt eller delvis är bestämt i ett fast belopp i kronor (vilket enligt Boverket inkluderar tillägg för exempelvis värme och fastighetsskatt så länge beräkningsgrunden till dessa klart framgår genom exempelvis en indexklausul);
  2. att hyresgästen hyrt lokalen under hela eller delar av perioden 1 april 2020 till och med 30 juni 2020;
  3. att en överenskommelse om hyresrabatt har ingåtts mellan parterna senast den 30 juni 2020 enligt vilket parterna har avtalat om en hyresrabatt på det fasta belopp som hyresgästen är skyldig att erlägga under hyresavtalet under ovan nämnd period, för framtida inbetalning eller retroaktivt, och på i övrigt oförändrade villkor (vilket enligt Boverket dock inte bör innebära något hinder att ändra även andra villkor i hyresavtalet vilka syftar till att underlätta för hyresgästen);
  4. att hyresgästen inte är en statlig myndighet; samt
  5. att hyresgästen per den 31 december 2019 inte har varit i ekonomiska svårigheter i den mening som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut från Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden (Boverkets bedömning är att även hyresvärdens ekonomiska svårigheter utgör ett hinder från att få ta del av stödet).

Stödet kan uppgå till maximalt 800 000 euro i hyresrabatt för en och samma hyresgäst. Maxbeloppet för en och samma hyresgäst ska räknas utifrån det totala stöd som lämnas till bolag inom samma koncern enligt definitionen i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 2 art. 2 p., se här. Vid en eventuell utbetalning inom ramen för detta maxbelopp kommer således hänsyn tas till om andra hyresvärdar redan beviljats stöd för den aktuella hyresgästen. Det är alltså som att förordningen nu är utformad efter ett totalbelopp per hyresgäst och inte per hyreskontrakt. Om detta ska tolkas såsom en “först till kvarn”-princip eller inte är oklart. Möjligen kommer ytterligare klargöranden om hur denna bestämmelse ska tolkas framöver. Det avsatta beloppet är fem miljarder kronor, men regeringens avsikt är att alla som uppfyller kriterierna ska få ta del av stödet. Ett beslut om ökat anslag skulle dock behöva tas av riksdagen.

Ansökan

En fastighetsägare kan ansöka om ersättningen först i efterhand, vilket sker genom en ansökan till aktuell länsstyrelse via en e-tjänst som Boverket för närvarande arbetar med att ta fram. Till ansökan ska bland annat bifogas ett intyg från hyresgästen där denna försäkrar att företaget inte var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019. Stödet kan sökas mellan den 1 juli 2020 och den 31 augusti 2020 och utbetalning sker efter det att länsstyrelsen fattat beslut i ärendet. Innan ytterligare klargöranden publicerats i frågan, råder det en viss osäkerhet kring möjligheten för en hyresvärd att erhålla stöd eftersom detta bedöms i efterhand och då stödet är begränsat till vissa maximala belopp. Cederquist fortsätter bevaka frågan och artikeln uppdateras löpande.

Separat statligt stöd på grund av omsättningstapp

Observera att företag som tappat i omsättning på grund av COVID-19 under mars och april 2020 mot samma period 2019 kommer kunna ansöka om ett separat statligt stöd för delar av förlusten. Se lagförslaget här.

Uppdaterad 2020-06-12

Hittar du inte vad du letar efter?

bg