Nyhet
2020.03.12

Krafttag för konsumentskyddet

Just nu sker det förändringar på konsumentskyddsområdet i Sverige och EU. Den svenska lagstiftaren håller i detta nu på att implementera en av EU:s förordningar på konsumentskyddsområdet,[1] samtidigt som ett nytt konsumenträttsdirektiv har klubbats igenom i Bryssel[2]

Det svenska lagförslaget, som just nu ligger på remiss hos Lagrådet, handlar om att ge stärkta befogenheter för myndigheter på konsumentområdet. Bland annat kommer myndigheterna kunna genomföra s.k. testköp av produkter under dold identitet som ett led i sin tillsyn över näringsidkare. Ett annat exempel på förändring är att näringsidkare som ägnar sig åt otillbörlig marknadsföring på internet kan föreläggas ett varningsmeddelande på sin hemsida som varnar besökaren om den otillbörliga marknadsföringen. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Det nya EU-direktivet (Directive on better enforcement and modernisation of EU consumer protection) kommer att ytterligare komplettera skyddet för konsumenter, med särskild fokus på internet. Direktivetinnebär bland annat att näringsidkare, inklusive e-handelsföretag, kan påföras sanktionsavgifter liknande de i GDPR (4 % av företagets årliga omsättning eller två miljoner euro), i de fall de bryter mot konsumentregler. Den svenska lagstiftaren har till den 28 november 2021 på sig att införliva direktivet i svensk rätt och det återstår därför att se hur den svenska lagstiftningen kommer anpassas för att följa direktivets bestämmelser.

Om du vill diskutera konsumentskydd och hur ditt företag bäst förbereder sig inför dessa förändringar, kontakta gärna Johanna Linder, Henrik Lindstrand eller Isabelle Stålhammar i vår IP/IT-grupp.


[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheterna som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004.

[2] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg