Nyhet
2022.04.13

Krav på godkännande av finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag

Det har införts nya bestämmelser i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag som innebär att vissa moderföretag som är finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag måste ansöka om godkännande, alternativt undantag från kravet på godkännande, hos Finansinspektionen senast den 28 juni 2021.

Den tidigare regleringen innebar att det ansvariga institutet i gruppen (som kan vara antingen ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag) alltid ansvarade för att gruppen uppfyllde kapital- och andra tillsynskrav. Ett institut som kontrolleras av ett holdingföretag kan i egenskap av dotterföretag dock inte alltid på ett tillfredsställande sätt säkerställa av kraven uppfylls på grupp- eller undergruppsnivå. Det här skulle t.ex. skulle kunna vara fallet är om ett flertal centrala funktioner för gruppen är placerade i det finansiella holdingföretaget eller det blandade finansiella holdingföretag, dvs. institutets moderföretag. För att hantera dessa situationer och göra relevanta holdingföretag direkt ansvariga för att kraven på grupp- eller undergruppsnivå uppfylls har det införts ett krav på godkännande för dessa företag.

Det är dock inte alla holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som behöver ansöka om godkännande, utan beroende på hur gruppen är organiserad och i vilken utsträckning som holdingföretaget medverkar till att påverka driften av gruppen eller de dotterföretag som ingår i gruppen är det också möjligt att få ett undantag från kravet på godkännande beviljat av Finansinspektionen.

Det nya kravet på att ansöka om godkännande, eller undantag från kravet på godkännande, gäller för svenska finansiella moderholdingföretag, svenska blandade finansiella moderholdingföretag och andra svenska finansiella holdingföretag eller svenska blandade finansiella holdingföretag som är skyldiga att följa tillsynsförordningen, tillsynslagen eller buffertlagen på undergruppsnivå. Kravet gäller även för motsvarande utländska finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag om Finansinspektionen är den myndighet som ansvarar för tillsynen på gruppnivå.

För att ansökan om godkännande ska beviljas krävs bland annat att arbetsfördelningen inom gruppen är sådan att kraven på grupp- eller undergruppsnivå kan uppfyllas, att organisationsstrukturen inte hindrar en effektiv tillsyn över att kreditinstituten eller värdepappersbolagen inom gruppen uppfyller kraven på grupp- eller undergruppsnivå samt att ledningspersoner i holdingföretaget har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget.

Vad gäller förutsättningarna för att en ansökan om undantag från kravet på godkännande ska beviljas krävs att det finansiella holdingföretagets huvudsakliga verksamheten är att förvärva eller inneha aktier eller andelar i dotterföretag, att holdingföretaget inte har utsetts till resolutionsenhet, att dotterföretag som är ett kreditinstitut ansvarar för att säkerställa att kraven på soliditet och riskhantering uppfylls, att holdingföretaget inte medverkar till att påverka driften av gruppen samt att det inte finns något som hindrar en effektiv tillsyn på gruppnivå.  

Vad ansökan om godkännande eller om undantag från kravet på godkännande ska innehålla framgår av 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg