Nyhet
2023.12.12

Lag om granskning av utländska direktinvesteringar

Den 1 december 2023 trädde lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ikraft. Lagen möjliggör granskning av och, om det är nödvändigt, förbud för utländska direktinvesteringar i verksamheter som är aktiva inom skyddsvärd verksamhet.

Sverige är ett av få länder i EU som inte har haft ett regelverk för att ingripa mot, påverka eller granska utländska direktinvesteringar som har eller kan ha en påverkan på svenska säkerhetsintressen. Lagen ställer krav på förhandsanmälan, förbud mot genomförande innan godkännande samt sanktionsavgift vid utebliven anmälan.

Den 16 maj 2023 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag på ny lagstiftning och den 13 september 2023 godkände riksdagen lagförslaget. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har utsetts till granskningsmyndighet.

Vilka omfattas av lagen?

Alla direkta och indirekta investeringar i företag eller tillgångar som bedriver skyddsvärd verksamhet oavsett juridisk form omfattas av lagens tillämpningsområde. Lagen gäller för investeringar i t.ex. aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag, enskild näringsverksamhet, ekonomiska föreningar och stiftelser med säte i Sverige. Lagen träffar även nybildningar av bolag, interna omstruktureringar och att inflytande fås på annat sätt, t.ex. genom ett aktieägaravtal.

Vilka investeringar kan granskas?

Alla investeringar i företag/tillgångar som bedriver skyddsvärd verksamhet som ger investerare ett visst mått av inflytande ska anmälas till ISP.

Företag som bedriver skyddsvärd verksamhet har en skyldighet att upplysa investerare om att lagen är tillämplig på företagets eller tillgångarnas verksamhet.

För investeringar i aktiebolag och ekonomiska föreningar ska varje investering där investeraren, efter investeringen på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap, direkt eller indirekt förfogar över 10 procent eller mer av det totala antalet röster eller andelar i den skyddsvärda verksamheten anmälas innan investeringen genomförs. Investeringen kan göras direkt av en fysisk person men även indirekt genom en juridisk person som ägs enskilt av investeraren eller tillsammans med andra.

Vad innebär skyddsvärd verksamhet?

Med skyddsvärd verksamhet avses:

Samhällsviktig verksamhet
Tjänster eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Vilka verksamheter som omfattas regleras i föreskrifter från MSB, MSBFS 2023:4

Säkerhetskänslig verksamhet
Verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Verksamhet som behandlar EU-kritiska råvaror eller metaller/mineraler som är kritiska för Sveriges försörjning
Anges i bilaga 1 till förordning (2023:624) om granskning av utländska direktinvesteringar

Verksamhet vars huvudsakliga ändamål innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller lokaliseringsuppgifter

Verksamhet som rör framväxande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi
Anges i bilaga 2 till förordning (2023:624) om granskning av utländska direktinvesteringar

Verksamhet som forskar eller tillhandahåller produkter med dubbla användningsområden eller krigsmateriel eller tekniskt stöd till sådana produkter
Produkter med dubbla användningsområden avser produkter som kan användas både civilt och militärt.

Vilka investerare behöver anmäla?

I korthet måste alla investeringar som görs i skyddsvärd verksamhet som ger investeraren ett visst inflytande anmälas. Ingen investerare är exkluderad och därför måste investerare från tredje land, från andra EU-medlemsstater så väl som svenska investerare anmäla sin investering till granskningsmyndigheten.

Om investeraren är en fysisk person med endast svenskt eller EU-medborgarskap, antingen direkt eller indirekt via en juridisk person, ska anmälan lämnas utan åtgärd. Detta gäller även om det är en juridisk person som investerar som antingen direkt eller indirekt är kontrollerad av en fysisk person med antingen svenskt eller EU-medborgarskap.

Genomförandeförbud och förfarandet

En investering ska anmälas till ISP av den som investerar. Om investeraren inte anmäler investeringen kan ISP upprätta en egen anmälan för att granska investeringen. ISP har även möjlighet att öppna en granskning av en investering som inte är anmälningspliktig enligt FDI-lagen. En sådan ensidig granskning kan bara inledas om myndigheten har anledning att anta att investeringen kan skada svenska säkerhetsintressen.

En investering får inte genomföras utan godkännande från ISP, vilket innebär att genomförandeförbud råder under handläggningstiden.

ISP har 25 arbetsdagar, från en fullständig anmälan, att besluta om anmälan ska lämnas utan åtgärd (godkänna) eller att inleda en granskning av förvärvet. Om en granskning inleds har ISP tre kalendermånader på sig att fatta beslut, denna frist kan förlängas till maximalt sex månader. Vid granskningen ska myndigheten beakta verksamhetens art och omfattning samt omständigheter runt investeraren. Notera att ett automatiskt godkännande inte erhålles för att handläggningstidens frister har passerats, ett godkännandebeslut från ISP behöver erhållas innan en investering kan göras.

De omständigheter som beaktas avseende investeraren är om den kontrolleras av en stat utanför EU, om investeraren eller någon i dennes ägarstruktur tidigare varit delaktig i verksamhet som har eller kunnat ha inverkat skadligt på svenska eller annan EU medlemsstats säkerhetsintressen. Andra omständigheter kring investeraren som skulle kunna skada svenska säkerhetsintressen beaktas också.

Under granskningen kan ISP begära in uppgifter och handlingar från parterna och har även möjlighet att besöka parternas lokaler för informationsinhämtning.

Om det är nödvändigt för att förebygga skadlig inverkan på svenska säkerhetsintressen får en investering förbjudas. Det är också möjligt för ISP att uppställa villkor för ett godkännande.

Sanktioner

Om en investering har förbjudits kommer varje rättshandling som utgör en del av investeringen eller som genomförs i syfte att genomföra investeringen att träffas av civil ogiltighet. Denna civila ogiltighet träffar dock inte hela investeringsavtalet utan vissa bestämmelser om t.ex. godkännande inte sker, låneavtal etc. kommer inte att påverkas av den civila ogiltigheten. Den civila ogiltigheten träffar dock rättshandlingar som vidtagits både innan och efter förbudet när dessa vidtagits i syfte att genomföra transaktionen.

ISP har även möjlighet att utfärda böter t.ex. om en anmälningspliktig investering inte anmäls samt om en investering genomförs innan ett godkännandebeslut utfärdats.

Sanktionsavgiften är lägst 25 000 kronor och högst 100 miljoner kronor.

Påverkan inom ramen för M&A-processen

De nya lagreglerna ställer krav på ett ökat förarbete vid en potentiell utländsk direktinvestering i ett svenskt företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. Som ovan redogjorts för är det dock företaget som är föremål för investeringen, dvs. målbolaget, som ska upplysa investeraren om att företaget bedriver skyddsvärd verksamhet och att lagreglerna är tillämpliga på verksamheten samt att investeraren är skyldig att anmäla förvärvet till granskningsmyndigheten.

Investeraren ansvarar sedermera för att verkställa anmälan och en investering får inte fullföljas innan den har godkänts av ISP.

I de transaktioner som är anmälningspliktiga kommer transaktionsdokumenten att behöva villkoras av att investeringen godkänns av ISP. Vidare behöver parterna även ta ställning till hur kostnaderna som är förenliga med arbetet som krävs för att följa lagreglerna, eventuella åtgärder samt förbud, ska hanteras och fördelas parterna emellan. Därutöver bör parterna även ha utarbetat en gemensam handlingsplan för det fall investeringen inte godkänns och därmed behöver avbrytas.

Ett genomförande av en transaktion, innan beslut har meddelats av ISP, är ett brott mot genomförandeförbudet och kan därtill komma att förenas med sanktionsavgift. Detta ställer krav på att parterna tar höjd för dessa lagregler och utarbetar en process för hur alltifrån förarbete till ansökningsförfarandet ska hanteras, redan på ett tidigt stadium i processen innan ett eventuellt godkännande har meddelats av ISP.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg