Nyhet
2024.06.10

Lagändringarna om hållbarhetsrapportering som implementerar CSRD har antagits

Den 29 maj 2024 röstade riksdagen igenom de nya regler om hållbarhetsrapportering som regeringen föreslagit med anledning av direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CRSD). Genomförandet sker på miniminivå, vilket innebär att kraven inte i något avseende kommer att vara mer långtgående än vad som följer av direktivet. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2024 och den första grupp som omfattas av kraven ska rapportera för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2024. För företag som inte har brutet räkenskapsår innebär det att den första hållbarhetsrapporten ska upprättas enligt de nya reglerna 2026, för räkenskapsåret 2025.

EU har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att finanssektorn spelar en viktig roll för att uppnå målen i den europeiska gröna given, i linje med EU-kommissionens handlingsplan för hållbar finansiering. En avgörande faktor för ett framgångsrikt genomförande är dock att investerare och andra intressenter får tillgång till tillförlitlig, jämförbar och relevant information från företag om de hållbarhetsrisker de utsätts för och företagens egen inverkan på människor och miljö. Detta informationsbehov förväntas bara fortsätta öka framöver, bland annat till följd av en ökad medvetenhet bland investerare om hur hållbarhetsfrågor kan påverka företags finansiella resultat, en snabbt växande marknad för hållbara investeringsprodukter och den alltmer omfattande EU-regleringen med krav på olika aktörer (bl.a. taxonomi- och disclosureförordningen).

Ett centralt regelverk som antagits inom EU i syfte att möta detta informationsbehov genom skärpta krav på företagens hållbarhetsrapportering är Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktivet, som trädde i kraft i januari 2023, ersätter de nu gällande regler om icke-finansiell rapportering som infördes genom Non-Financial Reporting Directive (NFRD) och innebär en avsevärd utvidgning vad gäller såväl antalet företag som kommer att omfattas av rapporteringskrav som detaljeringsgraden i den information som ska lämnas.

I korthet innebär de nya reglerna att de företag som omfattas kommer att behöva rapportera enligt principen om dubbel väsentlighet, dvs. både om hur hållbarhetsfrågor påverkar deras resultat, ställning och utveckling (finansiell väsentlighet) och om deras påverkan på människor och miljö (påverkansväsentlighet). I syfte att få jämförbarhet ska hållbarhetsrapporteringen ske utifrån de nya obligatoriska EU-standarderna European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Som vi tidigare har beskrivit [här: En uppdatering kring den svenska implementeringen av CSRD – Cederquist] rådde i början av året osäkerhet kring den svenska implementeringen av de nya reglerna om hållbarhetsrapportering i svensk lag, trots att direktivet föreskrev att det skulle vara genomfört i medlemsstaterna den 6 juli 2024. En lagrådsremiss presenterades emellertid den 15 februari 2024 och därefter kom regeringens proposition Nya regler om hållbarhetsrapportering (prop. 2023/24:124) den 27 mars 2024. Riksdagen röstade ja till de lagändringar som regeringen föreslog den 29 maj 2024, vilket innebär att de träder i kraft den 1 juli 2024. Genomförandet i Sverige sker på miniminivå, vilket innebär att kraven inte i något avseende kommer att vara mer långtgående än vad som följer av direktivet.

Skyldigheten att hållbarhetsrapportera enligt de nya reglerna kommer att börja gälla stegvis för olika kategorier av företag som omfattas. Som vi tidigare har beskrivit har Sverige valt att skjuta på den första rapporteringstidpunkten för den första gruppen av rapporteringsskyldiga företag, dvs. stora företag och koncerner med över 500 anställda som har överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad. Istället för att rapportera första gången 2025 för räkenskapsåret 2024 ska den första rapporteringen ske för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2024. Om räkenskapsåret inte är brutet innebär det att rapportering sker första gången 2026 för räkenskapsåret 2025. Vid den tidpunkten ska även övriga stora företag och koncerner rapportera, som under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppfyllt minst ett av följande villkor:

  • medeltal anställda > 250
  • balansomslutning > 280 miljoner kronor
  • nettoomsättning > 550 miljoner kronor

Från räkenskapsåret 2026 (med möjlighet till dispens fram till räkenskapsåret 2028) omfattas små och medelstora företag som har överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad och som under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppfyllt minst ett av följande villkor:

  • medeltal anställda > 10
  • balansomslutning > 5 miljoner kronor
  • nettoomsättning > 10 miljoner kronor

Även vissa tredjelandsföretag kommer att omfattas av rapporteringskraven till följd av att de har dotterföretag eller filialer och en betydande verksamhet inom EES. För denna kategori ska en hållbarhetsrapport upprättas för första gången för räkenskapsåret 2028.

Vill ni veta mer om hur de nya kraven på hållbarhetsrapportering ska tolkas och kan påverka er verksamhet? Hör av er till oss så hjälper vi er gärna.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg