Nyhet
2021.04.13

Lagrådsremiss om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Den 29 december 2020 publicerade regeringen ett utkast till lagrådsremiss för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Förslagen i lagrådsremissen syftar till att effektivisera upphandlingsmål genom snabbare domstolsavgöranden och en mer förutsägbar domstolsprocess för parterna. Lagrådsremissen innehåller flera förslag på ändringar i upphandlingsregelverket, bland annat:

  • Införande av ett skyndsamhetskrav för domstolarnas handläggning av upphandlingsmål.
  • Införande av s.k. preklusionsfrister i både förvaltningsrätt och kammarrätt.
  • Ändring av tidsfristen för att väcka talan om skadestånd vid överträdelser av upphandlingsregelverket.
  • Anpassning av tidsfrister för uteslutning av leverantörer.

Ett skyndsamhetskrav för handläggningen i domstol

I lagrådsremissen föreslås att det ska införas ett lagstadgat skyndsamhetskrav för domstolarnas handläggning av mål om överprövning av en upphandling och mål om överprövning av ett avtals giltighet. Förslaget innebär att upphandlingsmålen bör handläggas som förtursmål i domstolarna. Även om upphandlingsmål avgörs snabbt i jämförelse med andra måltyper i förvaltningsdomstolarna, kan en överprövningsprocess som drar ut på tiden påverka inte bara parterna utan även få en negativ påverkan på samhällsekonomin. Det lagstadgade skyndsamhetskravet syftar till att bidra till en enhetligare handläggning av målen i domstolarna och en snabbare och mer förutsägbar handläggning i varje enskilt mål.

Införande av preklusionsfrister

Förslaget i lagrådsremissen om preklusionsfrister innebär begränsningar i möjligheten att åberopa nya grunder till stöd för talan i såväl förvaltningsrätt som i kammarrätt. Enligt förslaget ska domstolen inte få beakta nya omständigheter som en leverantör åberopar till grund för sin talan senare än två veckor från det att ansökan om överprövning inkom till förvaltningsrätten, om inte leverantören kan göra sannolikt att leverantören inte har kunnat åberopa omständigheterna tidigare eller haft giltig ursäkt att inte göra det. Förslaget innebär att leverantören förväntas ha gjort rimliga efterforskningar inom tidsfristen för att ha möjlighet att åberopa en omständighet som senare blir känd för leverantören. Giltig ursäkt att åberopa en ny omständighet kan till exempel föreligga om det har uppkommit ett behov av att åberopa omständigheten först efter att motparten åberopar en ny omständighet som leverantören önskar bemöta.

Lagrådsremissen innehåller också ett förslag som innebär domstolen inte får beakta nya omständigheter som någon part åberopar först i kammarrätten, om inte parten kan göra sannolikt att den inte har kunnat åberopa omständigheterna tidigare eller haft giltig ursäkt att inte göra det.

Det är värt att notera att preklusionsfristerna inte påverkar möjligheten att åberopa ny bevisning, då en sådan regel inte bedöms påskynda handläggningen på ett sådant sätt som kan väga upp risken att avgöranden blir materiellt felaktiga.

Fristen att väcka talan om skadestånd

Idag är fristen för att väcka talan om skadestånd på grund av överträdelser av upphandlingsregelverket ett år från den tidpunkt då ett avtal har ingåtts eller förklarats ogiltigt. I lagrådsremissen föreslås att fristen ska ändras, så att talan kan väckas vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt då leverantören fick kännedom om, eller borde ha fått kännedom om att ett avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör. Om ett avtal har förklarats ogiltigt av domstol, får dock talan alltid väckas inom ett år från den tidpunkt då avgörandet vann laga kraft. Förslaget om ändringar av fristen att väcka talan om skadestånd, görs för att harmonisera fristen med EU-domstolens rättspraxis.

Anpassning av tidsfrister för uteslutning av leverantörer

Nya regler föreslås även avseende tidsfristen för uteslutning av leverantörer som omfattas av någon uteslutningsgrund i upphandlingslagarna för att anpassa reglerna till EU-rätten. Förslaget innebär att en upphandlande myndighet inte får låta en dom som är äldre än fem år ligga till grund för att en leverantör ska uteslutas på grund av brott. Dessutom ges förslag på att en upphandlande myndighet inte heller får låta händelser som är äldre än tre år ligga till grund för uteslutning på grund av missförhållanden i övrigt.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg