Nyhet
2023.12.12

Ny dom från förvaltningsrätten rörande arbetsmiljöansvar vid plattformsarbete

Den digitala plattformsekonomin växer snabbt och med den uppkommer nya arbetsrättsliga frågeställningar, bland annat om arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Förvaltningsrätten i Göteborg har nyligen avgjort ett mål där ett plattformsföretag inte ansågs ha ansvar för arbetsmiljön för de kurirer som tar arbete genom plattformen. Frågor om plattformsarbete är även aktuella på EU-nivå, där det föreslagna s.k. plattformsdirektivet väntas innebära klargöranden om när ett anställningsförhållande föreligger.

I det nyligen avgjorda målet (Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr 12902–22) hade företaget Wolt yrkat på upphävning av ett föreläggande från Arbetsmiljöverket. Huvudfrågan i målet var om Wolt hade ett arbetsmiljöansvar för de kurirer som utförde leveranser genom den plattform som företaget tillhandahåller. Vid prövningen har förvaltningsrätten att göra en helhetsbedömning av om plattformsföretaget kan likställas med arbetsgivare i enlighet med syftet i arbetsmiljölagen. Den centrala frågan i den bedömningen är, enligt förvaltningsrätten, vilken grad av kontroll företaget har över organiseringen av arbetet och arbetsvillkoren.

I sin utredning konstaterar förvaltningsrätten bland annat följande: I Wolts mobilapplikation kopplas företag som säljer mat ihop med köpare och kurirer. Kurirerna som utför leveranserna är antingen egenföretagare eller anställda i ett företag som samarbetar med Wolt. Kurirerna är inte anställda av Wolt och de avgör själva om, och i vilken utsträckning, de vill utföra leveranser. Härutöver är kurirerna inte garanterade någon minimilön av Wolt och de ansvarar själva för de kostnader som uppstår i samband med uppdragens utförande.

Vid en sammantagen bedömning fastslår förvaltningsrätten att kurirerna inte kan betraktas som arbetstagare i förhållande till Wolt samt att företaget har mycket små möjligheter att påverka deras arbetsmiljö. Wolt leder inte kurirernas arbete och kontrollerar arbetet endast i begränsad omfattning. Därmed kan Wolt inte åläggas ett arbetsmiljöansvar som arbetsgivare. Inte heller som inhyrare kan Wolt åläggas arbetsmiljöansvar. Mot denna bakgrund upphävde förvaltningsrätten Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande. Arbetsmiljöverket har överklagat domen till kammarrätten, och det återstår därmed att se om domen står fast.

På ämnet kan tilläggas att det på EU-nivå förväntas beslutas om ny lagstiftning om anställningsvillkor för personer som arbetar via plattformar, genom det så kallade plattsformsdirektivet. I direktivförslaget föreslås att det ska föreligga en presumtion om att ett anställningsförhållande föreligger när minst tre av en rad uppställda villkor är uppfyllda. Villkoren tar avstamp i företagets grad av kontroll över arbetets utförande. Presumtionen kommer kunna motbevisas om plattformsföretaget gör gällande att något anställningsförhållande inte föreligger. Direktivförslaget lades fram av EU-kommissionen i december 2021 och antogs av rådet i juni 2023.  Förslaget ska nu förhandlas fram med Europaparlamentet innan det slutligen kan antas.

Vi på Cederquist följer noga rättsutvecklingen vad gäller plattformsarbete. Välkommen att kontakta oss om du har frågor om exempelvis arbetsmiljöansvar eller om gränsdragningen mellan anställnings- och uppdragstagarförhållanden.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg