Nyhet
2023.12.12

Ny förordning om europeiska gröna obligationer

Europeiska unionens råd har antagit förordningen om gröna obligationer och frivillig lämnande av upplysningar för obligationer som marknadsförs som miljömässigt hållbara och hållbarhetslänkade obligationer. Förordningen syftar till att fastställa enhetliga krav för emittenter som avser att emittera obligationer med den särskilda beteckningen “grön obligation” eller “EuGB”. Förordningen kommer träda i kraft den 21 december 2024

Gröna obligationer utgör ett viktigt verktyg för att möjliggöra miljövänliga investeringar såsom finansiering av innovationer inom teknologi, energi och omställningsverksamheter. Förordningen om gröna obligationer ställer särskilda krav på emittenter som vill marknadsföra sina obligationer som “gröna obligationer” eller “EuGB”. Dessa krav syftar till att säkerställa att obligationslikviden helt allokeras till projekt i ekonomiska verksamheter som är förenliga med EU:s taxonomiförordning. (1) Enligt artikel 4 i förordningen om gröna obligationer ska resurserna som erhålls från de gröna obligationerna användas till några särskilda kategorier – anläggningstillgångar, vissa driftskostnader, finansiella tillgångar och hushållens utgifter.

I praktiken innebär kraven i förordningen om gröna obligationer att emittenter som vill emittera gröna obligationer vid upprättande av prospekt måste offentliggöra information om hur intäkterna ska användas och på vilket sätt emittenten uppnår miljömässiga mål. Prospektet måste även enligt förordningen om gröna obligationer innehålla en sammanfattning av emittentens kapitalutgiftsplan. Sammanfattningen ska vidare innehålla en förteckning över de mest betydande projekt som genomförts av emittenten, mätt som en andel av de totala kapitalutgifter som omfattas av kapitalutgiftsplanen, och den ska ange typ, sektor, lokalisering och förväntat slutår för dessa projekt.

Emittenter av gröna obligationer behöver även löpande redovisa hur tillgångarna har allokerats genom att upprätta en särskild allokeringsrapport. Allokeringsrapporten ska upprättas varje tolvmånadersperiod från och med utfärdandedagen fram till det datum då alla intäkter från den gröna obligationen har allokerats. Allokeringsrapporten ska slutligen granskas av en s.k. extern granskare. Den externa granskaren ska enligt förordningen var registrerad hos ESMA som även kommer utöva tillsyn över de externa granskarna och måste uppfylla särskilda i förordningen uppställda villkor för att få registreras hos ESMA. Allokeringsrapporten ska utan dröjsmål publiceras på emittentens webbplats.

Sammanfattningsvis syftar reglerna till att skapa en ökad transparens på obligationsmarknaden. Genom att införa ett enhetligt regelverk med krav på emittenterna att offentliggöra hur intäkterna ska användas ska investerare lättare kunna fatta ett informativt investeringsbeslut och skyddas från grönmålning.

(1) Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088

Hittar du inte vad du letar efter?

bg