Nyhet
2022.09.22

Ny lag om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg

Den 20 juni 2022 trädde en lag om upphandlingar av fonder i kraft. Genom den nya lagen ställs högre krav på såväl fonder som fondförvaltare vid deltagande i fondupphandlingar. Syftet med lagen är att uppnå ett tryggt fondtorg av god kvalitet för pensionsspararna.

Den nya lagen innehåller bestämmelser om upphandlingar av fonder till premiepensions fondtorg och omfattar till exempel värdepappersfonder. Det är en ny myndighet, Fondtorgsnämnden, som ska genomföra upphandlingar enligt den nya lagen. Fondtorgsnämnden har till uppdrag att upphandla fonder, förvalta premiepensionens fondtorg samt granska valbara fonder i det svenska premiepensionssystemet. Utöver dessa uppdrag är Fondtorgsnämnden även ansvarig för övervakning och uppföljning av fondförvaltarna och fonderna.

Syftet med den nya lagen är att uppnå ett tryggt fondtorg av god kvalitet. En förändring på fondtorget är att antalet valbara fonder kommer att minska jämfört med det antal som idag går att välja mellan. I den nya lagen ställs bland annat krav på att de upphandlade fonderna ska vara lämpliga för premiepensionssystemet samt ska vara kostnadseffektiva hållbara och kontrollerbara. Fonderna ska också ha olika risknivå och placeringsinriktning.

Lagen innehåller vissa minimikrav för vad fondavtal ska innehålla, bland annat ska fondavtal innehålla villkor om att fondförvaltaren ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt i fråga om hållbarhet genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Det är enbart fondförvaltare som tilldelas avtal i Fondtorgsnämndens upphandlingar som kommer att få erbjuda sina fonder till pensionsspararna. Övergången till det upphandlade fondtorget bör ske successivt, där befintliga fondavtal i och med upphandlingarna ska sägas upp och ersättas av nya fondavtal. För de upphandlade fondavtalen gäller en maximal löptid på 12 år

Upphandlingar enligt den nya lagen omfattas inte av EU:s upphandlingsregelverk, men omfattas av de grundläggande principerna om offentlig upphandling och EU-domstolens rättspraxis på upphandlingsområdet. 

I den nya lagen finns det bestämmelser om överprövning av Fondtorgsnämndens upphandlingar, vilka känns igen från upphandlingsregelverket. Efter beslut om tilldelning gäller en avtalsspärr om minst tio dagar under vilken fondavtal inte får ingås. Under denna tid kan en fondförvaltare ansöka om överprövning av beslutet i förvaltningsdomstol. Om Fondtorgsnämnden har agerat i strid med relevanta bestämmelser i lagen och detta har medfört en risk för skada för den fondförvaltare som har överklagat upphandlingen ska domstolen besluta om att rättelse ska ske eller att upphandlingen behöver göras om. Det finns även bestämmelser om rätt till skadestånd för förvaltare om Fondtorgsnämnden inte har följt vissa bestämmelser i den nya lagen.

Fondtorgsnämnden har ännu inte annonserat några upphandlingar, men den första upphandlingen att väntas annonseras under 2022.

*Lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg