Nyhet
2024.03.11

Ny utredning ska se över det straffrättsliga ansvaret för korruption och tjänstefel

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över den straffrättsliga lagstiftningen om korruption och tjänstefel för att säkerställa att den är effektiv, ändamålsenlig och anpassad till Sveriges internationella åtaganden.

Regeringen konstaterar i kommittédirektivet* att antalet gränsöverskridande korruptionsfall stadigt har ökat och att den svenska lagstiftningen sedan länge fått kritik för svårigheten att döma för brott som begås utomlands.

Informationen om den nya utredningen publicerades bara dagar efter att Transparency International publicerade sitt korruptionsindex för 2023, i vilket Sverige tappade ytterligare en placering till en delad sjätteplats. Detta är den lägsta placeringen någonsin för Sverige. Sverige är också ett av de länder som har haft den största negativa utvecklingen sedan 2015.

Utredningsuppdraget presenteras också i kölvattnet av ett flertal uppmärksammade fall av misstänkt korruption av vilka flera har koppling till offentlig upphandling, som utgör ett högriskområde för korruption.

Uppdraget för utredaren innefattar bl.a. att undersöka

  • Möjligheten att lagföra korruptionsbrott som sker utomlands samt om korruptionsbrott ska undantas från kravet på dubbel straffbarhet, dvs. kravet att handlingen ska vara straffbar såväl i Sverige som det land där åtgärden sker.
  • Om tillämpningsområdet för straffbestämmelsen om trolöshet mot huvudman bör ändras eller förtydligas eller om det i övrigt finns behov av att utvidga straffansvaret för förtroendemissbruk. Bakgrunden till detta förslag är bland annat en uppmärksammad dom där medverkan i en expertgrupp inte ansågs medföra sådan förtroendeställning som krävs för att dömas för trolöshet mot huvudman.
  • Om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas gällande åtgärder som strider mot grundlagsskyddade medborgerliga fri- och rättigheter, medför stora ekonomiska konsekvenser eller består av domstolstrots.

Denna fråga har nyligen utretts men regeringen bedömer att det ändå finns anledning att överväga en skärpning, bland annat eftersom det måste finnas ett ansvar för felaktiga ageranden för att tillgodose allmänhetens krav på att offentlig verksamhet bedrivs ansvarsfullt och korrekt.

  • Om den straffrättsliga regleringen är effektiv och modern eller om det finns behov av förändringar.  

En översyn av den straffrättsliga regleringen kring korruption gjordes senast 2012, då bland annat två nya brott med koppling till korruption infördes; handel med inflytande och vårdslös finansiering av muta. Det har hittills inte skett någon lagföring med anledning av dessa två brott.

Utredningen ska redovisas senast den 25 juli 2025.

* Dir. 2024:14

Hittar du inte vad du letar efter?

bg