Nyhet
2021.04.13

Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Den 13 april 2021 publicerade regeringen en proposition om nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag, prop. 2020/21:173. I propositionen presenteras ett förslag på genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag (”Värdepappersbolagsdirektivet”) i svensk rätt. I kombination med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag (”Värdepappersbolagsförordningen”) introducerar Värdepappersbolagsdirektivet ett nytt regelverk avseende kapitaltäckning särskilt anpassat för verksamheten i värdepappersbolag. De lagändringar som föreslagits till följd av Värdepappersbolagsdirektivet och Värdepappersbolagsförordningen träder ikraft den 26 juni 2021. Finansinspektionen har publicerat förslag till ändrade och nya föreskrifter om b.la. kapitaltäckning till följd av de nya reglerna, vilka föreslås börja gälla den 7 juli 2021.

De flesta värdepappersbolag har tidigare omfattats av den reglering avseende kapitaltäckning som gäller för kreditinstitut, dvs. kapitaltäckningsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet (såsom detta införlivats i svensk rätt genom framförallt tillsynslagen, kapitalbuffertlagen och värdepappersmarknadslagen). Några typer av värdepappersbolag har även varit helt undantagna kapitaltäckningskrav. De nya kapitaltäckningsreglerna som följer av Värdepappersbolagsdirektivet och Värdepappersförordningen gäller, som utgångspunkt, samtliga värdepappersföretag. De allra största och mest systemviktiga företagen kommer dock även fortsättningsvis att tillämpa tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet. Finansinspektionen har bedömt att det i dagsläget inte finns något svenskt värdepappersbolag som uppfyller kriterierna för att fortsätta tillämpa kraven i tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet.

Vad gäller de värdepappersbolag som ska tillämpa de nya reglerna görs en anpassning av de specifika krav som respektive värdepappersbolag ska följa utifrån företagets storlek, tjänster och graden av komplexitet. Ett övergripande syfte med de nya reglerna är att få till stånd ett mer proportionellt regelverk som på ett bättre sätt speglar värdepappersbolags särart och de risker som är relevanta för värdepappersrörelse. Vissa små och icke-sammanlänkande värdepappersbolag kan dessutom undantas helt från delar av det nya regelverket.

De nya reglerna innebär en rad förändringar mot nuvarande regelverk, bl.a. ett nytt sätt att beräkna själva kapitalkravet. För merparten av värdepappersbolagen kommer det inte heller att finnas något krav på kapitalbuffertar eller bruttosoliditet likt det som gäller för kreditinstitut. Värdepappersbolag uppmanas att granska de nya reglerna för att kunna göra en bedömning av omfattningen av de krav som kommer att gälla för dess specifika verksamhet, och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att leva upp till dessa krav.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg