Nyhet
2023.12.12

Nya konkurrensregler – utredning om nya konkurrensverktyg och översyn av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS)

Nya konkurrensverktyg och utökade befogenheter för Konkurrensverket (”KKV”) kan vara att vänta om några år. I ett kommittédirektiv har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att utreda behovet av nya, bredare, konkurrensverktyg. KKV har även föreslagit att reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet ska ses över och effektiviseras.

Nya konkurrensverktyg

Enligt ett kommittédirektiv från oktober i år ska en särskild utredare utreda om det finns behov av nya regler inom konkurrensområdet, i syfte att stärka och komplettera den existerande konkurrenslagstiftningen. Utredningen och eventuella lagförslag ska presenteras i februari 2025.

Utredaren ska inledningsvis analysera behovet av och presentera förslag på ett ”bredare” konkurrensverktyg som kompletterar nuvarande konkurrensregler. Dagens konkurrensregler består huvudsakligen av förbud som tar sikte på enskilda företags ageranden. Lagens bestämmelser kan däremot inte användas för att åtgärda strukturella problem som påverkar möjligheterna till konkurrens på en marknad som helhet. KKV har tidigare uppmärksammat att ett nytt flexibelt konkurrensverktyg skulle vara behövligt för att kunna ingripa mot marknadsomfattande problem inom bland annat byggmaterialindustrin. Ett sådant verktyg skulle kunna användas för förbättrad information till kunder eller för mer ingripande åtgärder. Därmed skulle man också kunna ingripa mot situationer där bristande konkurrens skadar marknaden, redan innan sådana skador uppstår.

Sådana preventiva konkurrensregler finns i flera länder, exempelvis Storbritannien. Den brittiska konkurrensmyndigheten kan t.ex. genomföra marknadsundersökningar för att utreda om en marknad har konkurrensproblem, såsom hög koncentrationsgrad, vertikal integration eller inträdeshinder. Om det framgår att sådana konkurrensproblem kan leda till betydande skada för konsumenterna, genom exempelvis högre priser eller sämre kvalitet, gör konkurrensmyndigheten en bedömning av vilka åtgärder som skulle kunna genomföras för att avhjälpa problemen. Tyskland och Island har nyligen antagit liknande regler. I Norge och Danmark är liknande regler under utredning. Även på EU-nivå infördes i september 2022 sådan preventiv reglering genom förordningen om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (Digital Markets Act, ”DMA”).

Den svenska utredaren ska även analysera behovet av en plikt för företag att informera KKV om företagskoncentrationer (transaktioner) som inte omfattas av anmälningsplikt enligt konkurrenslagen. En sådan informationsplikt finns i vissa andra länder, bland annat Norge, där en sådan skyldighet införts för företag bland annat på marknaderna för detaljhandeln med motorbränsle, elproduktion och dagligvaruhandeln där potentiella generella strukturella problem har identifierats. En sådan informationsplikt finns redan för företag som omfattas av DMA.

Om sådana verktyg skulle införas i Sverige, skulle det vara en stor förändring i förhållande till befintliga konkurrensregler, och skulle kunna utöka konkurrensrättens tillämpningsområde i Sverige.

Förslag till översyn av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

KKV har föreslagit att regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (”KOS”) i konkurrenslagen. KOS-reglerna kompletterar förbuden mot konkurrensbegränsande samarbeten respektive missbruk av dominerande ställning i konkurrenslagen. Kommersiella aktiviteter som bedrivs av offentliga aktörer kan exempelvis ge upphov till marknadsbegränsande effekter, trots att de inte har en dominerande ställning på marknaden i fråga. De nuvarande bestämmelserna innebär att KKV kan väcka talan om att såväl konkurrensbegränsande förfaranden som verksamheter ska förbjudas. Sådana förbud kan träffa såväl staten (myndigheter), kommuner och regioner som juridiska personer som staten har ett dominerande inflytande över. KKV har dock ingen egen beslutanderätt i KOS-ärenden, utan måste väcka talan i domstol. De nuvarande reglerna är dessutom bara framåtblickande och medger ingen möjlighet till sanktioner för konkurrensbegränsande verksamheter.

Syftet med en översyn av reglerna skulle vara att analysera om reglerna kan ändras för att bli mer effektiva och ändamålsenliga. KKV menar bland annat att det enligt de nuvarande reglerna har varit svårt att påvisa konkurrensbegränsande effekter av enskilda beteenden och att det därför har varit svårt för såväl KKV som privata aktörer att vinna framgång i domstol. KKV har även varit kritiskt till att verket inte har egen beslutanderätt på området och att det inte finns några avskräckande sanktioner. Därför har KKV föreslagit att reglerna ses över, för att de i högre utsträckning ska kunna säkerställa en effektiv konkurrens på marknaden.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg