Nyhet
2022.03.09

Nya konsumentskyddsregler

Till våren 2022 förväntas nya konsumentskyddsregler träda i kraft i Sverige. Den nya konsumentköplagen, som föreslås träda i kraft redan den 1 maj 2022, kommer gälla när konsumenter köper varor (inklusive varor med digitala delar), eller digitala tjänster/innehåll. Detta innebär en betydande utökning av de befintliga konsumentköpsreglernas tillämpningsområde. Dessutom föreslås nya regler som ska stärka konsumentskyddet överlag, bland annat i förhållande till marknadsföring och ingående av distansavtal, träda i kraft den 1 juli 2022. Sanktioner på upp till fyra procent av årsomsättningen ska avskräcka näringsidkare från att bryta mot reglerna.

En ny konsumentköplag

Den 13 januari 2022 överlämnade regeringen ett lagförslag (prop. 2021/22:85) till riksdagen gällande en ny konsumentköplag, som ska ersätta den befintliga. En av de viktigaste skillnaderna mot tidigare lagstiftning är att köp av digitala tjänster och digitalt innehåll omfattas av den nya konsumentköplagen. Den nya lagen ska bland annat reglera vad som gäller vid försäljning och tillhandahållande av varor, digitala tjänster och digitalt innehåll, samt vad som utgör fel i sådana produkter.

Digitalt innehåll kan exempelvis utgöras av datorprogram, applikationer, spel, ljudfiler, musik, videor eller text. Definitionen av digital tjänst är bred och omfattar bland annat tillhandahållande där konsumentens tillgång inte baseras på att denne får en egen (varaktig) kopia av visst innehåll. Detta omfattar streamingtjänster, sociala medier, video- och ljuddelningstjänster och fillagringstjänster. Uttrycket omfattar även t.ex. ordbehandling och spel som erbjuds i molnbaserad tjänst eller annars genom uppkoppling, molnlagringstjänster och webbaserad e-post. Utöver det utökade tillämpningsområdet för digitalt innehåll och digitala tjänster införs vissa förtydliganden och kompletteringar avseende vad som gäller för varor med digitala delar (exempelvis telefoner, bilar, TV-apparater, digitala klockor och dylikt).

Den nya konsumentköplagen föreslås även gälla vid ett gratis tillhandahållande av digitala tjänster eller innehåll, om näringsidkaren använder konsumentens personuppgifter för andra ändamål än för att fullgöra rättsliga krav eller leverera innehållet/tjänsten (dvs. om det sker en form av ”betalning” med konsumentens personuppgifter).

Näringsidkare som tillhandahåller konsumenter varor, digitalt innehåll eller digitala tjänster kommer behöva anpassa sig till lagens krav, bland annat gäller:

  • En skyldighet att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar och andra nödvändig uppdateringar under viss tid för digitala delar/tjänster.
  • En skyldighet att informera konsumenten och inhämta ett uttryckligt och separat godkännande för det fall produkten avviker från de ”objektiva” krav på produkten som uppställs i lagen.
  • En förlängd presumtionstid då näringsidkaren antas ansvara för ett fel i produkten.
  • Ett krav på att produkten ska överensstämma med prova-på-versioner.
  • Krav på hur digitalt innehåll/tjänst får ändras av näringsidkaren.

Genom den nya konsumentköplagen avses Direktiv (EU) 2019/770 samt Direktiv (EU) 2019/771 implementeras i svensk rätt.

Stärkt konsumentskydd – föreslagna ändringar i övriga författningar

Den 27 januari 2022 överlämnade regeringen en lagrådsremiss om ett moderniserat konsumentskydd till Lagrådet. Lagförslaget innebär en ytterligare anpassning av konsumentskyddreglerna till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet. I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar främst i avtalsvillkorslagenprisinformationslagendistansavtalslagen och marknadsföringslagen. Efter att Lagrådet har lämnat sina kommentarer kommer regeringen föreslå en proposition till riksdagen innan lagförslaget slutligen kan antas av riksdagen. Genom de föreslagna lagändringarna avses Direktiv (EU) 2019/2161 implementeras i svensk rätt. Genom direktivet kompletteras även den så kallade ”svarta listan” med nya punkter avseende affärsmetoder som under alla förhållanden ska anses vara otillbörliga (oavsett om de påverkat konsumenten eller ej).

Näringsidkare kommer behöva anpassa sig till lagarna och direktivets nya krav, bland annat införs:

  • En ny bestämmelse i prisinformationslagen som innebär att om en produkt marknadsförs med angivande av att priset har sänkts, ska även det tidigare priset anges.
  • Ytterligare informationskrav och villkor i samband med ingående av distansavtal med konsument samt vad gäller konsumentens ångerrätt. T.ex. krav på information om vem som erbjuder produkter till försäljning på online-marknadsplatser (näringsidkare eller konsument).
  • Krav på att leverantörer av sökfunktioner (t.ex. på en e-handelssida) tydligt informerar konsumenten om en näringsidkare kan betala för att få en bättre placering/rankning bland sökresultaten.
  • Begränsningar kring hur konsumentrecensioner hanteras i samband med marknadsföring. Att använda sig av felaktiga eller manipulerade konsumentrecensioner blir förbjudet. Vidare behöver näringsidkare vidta rimliga och proportionella åtgärder för att säkerställa att recensioner som ska användas i marknadsföring faktiskt härstammar från någon som använt/köpt produkten i fråga.

Att bryta mot de nya reglerna kan bli kostsamt. Regeringen har föreslagit att möjligheterna till att påföra marknadsstörningsavgifter utökas till att gälla för överträdelser av någon av bestämmelserna i marknadsföringslagen eller ”svarta listan”, samt för överträdelser av prisinformationslagen eller vissa villkor i distansavtalslagen. Vid överträdelse av avtalsvillkorslagen kan istället en sanktionsavgift bli aktuell. Såväl marknadsstörningsavgiften som sanktionsavgiften kan maximalt uppgå till ett belopp motsvarande fyra procent av näringsidkarens årsomsättning.

Anpassa verksamheten efter de nya reglerna

Samtliga näringsidkare som erbjuder varor, tjänster eller innehåll till konsumenter bör analysera hur de nya reglerna kommer påverka verksamheten. Detta bör göras i god tid innan de nya reglerna föreslås träda i kraft (1 maj respektive 1 juli). Villkor, kommunikation och marknadsföring gentemot konsumenter kommer i många fall behöva anpassas för att uppfylla de nya kraven, samt för att minska risken för att drabbas av sanktioner.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg