Nyhet
2022.03.09

Nya LAS

Den 27 januari 2022 presenterade regeringen ett förslag om ändring i lagen om anställningsskydd, LAS. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet med ursprung i Januariavtalet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och några av dessa presenteras kort nedan:

  • det nuvarande begreppet saklig grund ersätts av begreppet sakliga skäl avseende huruvida en uppsägning är giltig eller inte;
  • alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, ska ha rätt att undanta tre anställda från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Nuvarande lagstiftning tillåter arbetsgivare med max tio anställda att undanta två anställda;
  • anställdas rätt att kvarstå i anställning under tvist om uppsägningens giltighet tas bort. I stället ska de anställda få rätt att erhålla ytterligare skadestånd om uppsägningen av anställningen har saknat laglig grund;
  • att en turordning ska tillämpas enligt en ”sist in först ut”-princip vid omreglering av anställdas sysselsättningsgrad från heltid till deltid samt att berörda anställda ska ha rätt till upp till tre månaders omställningstid före sådan omreglering; samt
  • för anställda som har varit s.k. särskilt visstidsanställda, vilket motsvaras av allmän visstidsanställning enligt den nuvarande lagstiftningen, i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod ska anställningen automatiskt omvandlas till en tillsvidareanställning. Enligt nuvarande lagstiftning sker denna omvandling efter att de anställda har haft en allmän visstidsanställning hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år.

De föreslagna lagändringarna, som ännu inte godkänts av riksdagen, avser bl.a. att långsiktigt förbättra flexibiliteten för arbetsgivare vid omorganisation av deras verksamhet, minska kostnader under domstolsprocesser avseende uppsägningar samt öka tryggheten för anställda när deras arbetsgivare minskar antalet heltidstjänster i sin verksamhet.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg