Nyhet
2023.12.12

Nya regler för en effektivare upphandlingstillsyn från den 1 januari 2024

Den 30 november 2023 beslutade riksdagen att anta nya regler om för att effektivisera tillsynen av offentliga upphandlingar. De nya reglerna ger Konkurrensverket utökade befogenheter vid tillsyn av upphandlingsregelverket.

Den 1 januari 2024 träder nya regler* för effektivare upphandlingstillsyn i kraft. Ändringarna gäller för Konkurrensverkets tillsyn över upphandlingar som genomförs enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). De nya reglerna kommer dock inte att gälla för upphandlingar som genomförs enligt lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

De äldre reglerna gäller för upphandlingar som har påbörjats före den 1 januari 2024.

Vi sammanfattar de viktigaste förändringarna nedan.

  • Konkurrensverket får rätt att fatta beslut om upphandlingsskadeavgift

Idag behöver Konkurrensverket gå till domstol för att ansöka om att en upphandlande myndighet eller enhet ska påföras en upphandlingsskadeavgift. Upphandlingsskadeavgiften är en sanktionsavgift som kan påföras vid otillåtna direktupphandlingar. Upphandlingsskadeavgift kan endast påföras upphandlande myndigheten eller enheter, inte leverantörer.

Enligt det nya regelverket kommer Konkurrensverket ges rätt att besluta om att upphandlande myndigheter och enheter ska påföras en upphandlingsskadeavgift, utan att först behöva gå till domstol. Konkurrensverkets beslut om att påföra en upphandlingsskadeavgift kan dock överklagas till förvaltningsrätt.

  • Tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift förlängs

När Konkurrensverket ansöker om upphandlingsskadeavgift på eget initiativ måste ansökan om upphandlingsskadeavgift idag lämnas in till domstolen inom ett år från det att ett avtal som har ingåtts genom en otillåten direktupphandling slöts. Från den 1 januari 2024 kommer Konkurrensverket istället att få två år på sig att besluta om upphandlingsskadeavgift i dessa ärenden.

Ingen ändring sker dock av tidsfristen som gäller för de situationer där Konkurrensverket är skyldig att ansöka om upphandlingsskadeavgift (dvs. där en domstol i vissa fall har beslutat att ett ifrågasatt avtal får bestå). För dess ärenden gäller alltjämt att Konkurrensverket ska fatta beslut inom sex månader från att domstolens beslut har vunnit laga kraft.

  • Taket för upphandlingsskadeavgiften höjs

Upphandlingsskadeavgiften kan idag uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 10 miljoner kronor, men får maximalt uppgå till 10 procent av upphandlingens värde. Genom de nya reglerna höjs taket för upphandlingsskadeavgiften till 20 miljoner kronor. Den lägsta nivån för avgiften och begränsningen om att avgiften inte får överstiga 10 procent av upphandlingens värde ändras inte.

  • Andra förändringar

De nu antagna reglerna inkluderar även ytterligare ändringar, bland annat:

  • Det införs en tidsfrist inom vilken upphandlande myndigheter måste slutföra sin dokumentation av genomförandet av en upphandling. Tidsfristen innebär att dokumentationen ska vara slutförd senast 30 dagar efter att avtal har ingåtts eller efter att beslut om avbrytande av upphandlingen har fattats.
  • Konkurrensverket ges möjlighet att förelägga upphandlande myndigheter som saknar riktlinjer om direktupphandling att besluta om sådana riktlinjer. Ett sådant föreläggande kan inte förenas med vite. Denna ändring gäller även ifråga om direkttilldelning enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

*Regeringens proposition 2023/24:3 En effektivare upphandlingstillsyn

Hittar du inte vad du letar efter?

bg