Nyhet
2022.09.22

Nya regler ger möjlighet att reservera offentliga kontrakt för vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer

Den 1 januari 2023 träder nya upphandlingsregler i kraft som ger myndigheter möjlighet att reservera vissa kontrakt inom offentligt finansierad välfärd föridéburna organisationer. Reglerna gäller såväl upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling som deltagande i valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem.

Syftet med de nya reglerna är att öka möjligheterna för idéburna organisationer att tillhandahålla offentligt finansierade välfärdstjänster.

Möjligheten att reservera deltagandet i upphandlingar och valfrihetssystem avser idéburna organisationer som uteslutande har ett allmännyttigt syfte, vilket ska anges i stadgar eller motsvarande handling. För att det ska vara möjligt att reservera deltagandet i en upphandling eller ett valfrihetssystem krävs att de idéburna organisationernas allmännyttiga syfte bidrar till att uppfylla ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas. Som exempel på när rekvisitet uppfylls nämns att om en upphandlande myndighet vill reservera kontrakt för att upphandla ett skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld, måste den idéburna organisationen ha ett syfte som kan kopplas till den tjänsten.

För att en idéburen organisation ska få delta i en reserverad upphandling måste också två ytterligare förutsättningar vara uppfyllda. Den ena förutsättningen innebär att organisationens möjligheter till utdelning begränsas, på så sätt att en idéburen organisation som vill delta i en reserverad upphandling inte får göra några värdeöverföringar annat än till andra registrerade idéburna organisationer eller till forskning. Den andra förutsättningen är att staten, en kommun eller en region inte får ha ett rättsligt bestämmande inflytande över organisationen.

De nya reglerna omfattar tjänster inom hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster samt administration inom socialtjänsten samt utbildningsadministration och hälsovårdsförvaltning. Det kan exempelvis handla om förmedling av vårdpersonal och läkare, äldreomsorg, barnomsorg och undervisnings- och utbildningstjänster. Regeringens förslag omfattade även vårdval inom primärvården. I denna del gick inte förslaget igenom vid riksdagsbehandlingen. Det ansågs finnas en risk att en sådan reglering medföra att regioner kunde komma att exkludera redan etablerade och väl fungerande vårdvalsalternativ. Det införs därför inte någon möjlighet att reservera deltagande i sådana valfrihetssystem för idéburna organisationer.

I samband med lagändringarna införs även en ny lag om registrering av idéburna organisationer, som innebär att idéburna organisationer kommer att kunna registrera sig i ett särskilt register. Registreringen är tänkt att kunna användas som en kvalitetsstämpel för idéburna organisationer och förväntas gynna idéburna organisationer som registrerats genom att de på ett enklare sätt kan särskilja sig mot andra aktörer på marknaden.

*Prop. 2021/22:135 “Idéburen välfärd”

Hittar du inte vad du letar efter?

bg