Nyhet
2019.12.11

Nyheter bank och kreditmarknadsföretag

Det femte kapitaltäckningsdirektivet (direktiv (EU) 2019/878) (CRD V)

CRD V kompletterar nuvarande CRD IV och genomför ett antal förändringar, bland annat vad gäller finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som idag är undantagna från tillståndskrav. I och med CRD V införs nya regler som innebär att vissa finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag måste ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Syftet är att möjliggöra effektivare tillsyn över det företag som är den kontrollerande enheten inom en konsoliderad situation och flytta delar av ansvaret för den konsoliderade situationen från den ansvariga banken eller värdepappersbolaget till det finansiella moderholdingföretaget eller blandade finansiella moderholdingföretaget inom den konsoliderade situationen. Utöver reglerna om tillståndsplikt för finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag införs bland annat nya regler avseende ersättningar som innebär vissa lättnader för mindre institut och anställda med lägre rörlig ersättning.

Läs mer: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0878&from=EN

Ikraftträdande: CRD V ska vara införlivat i medlemsstaterna senast den 28 december 2020.

Den andra kapitalkravsförordningen (förordning (EU) 2019/876) (CRR II)

Genom CRR II införs bland annat nya regler om stora exponeringar som innebär att stora exponeringar över 10 procent måste rapporteras till Finansinspektionen. Dessutom ändras gränsen för stora exponeringar från 25 procent av godtagbart kapital (dvs. inklusive supplementärkapital m.m.) till 25 procent av primärkapitalet. Det innebär att institut med stora exponeringar måste inneha en större andel primärkapital i relation till de stora exponeringarna än tidigare. Vidare införs även hårda krav på att tillämpa en så kallad stabil nettofinansieringskvot (något förenklat, kvoten mellan löptider på finansiering kontra institutets åtaganden) som ska överstiga 100 procent och ett bruttosoliditetskrav (Eng. leverage ratio) på minst tre procent.

Läs mer: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0876

Ikraftträdande: CRR II trädde ikraft den 27 juni 2019. De flesta bestämmelserna ska dock tillämpas först från och med den 28 juni 2021.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg