Nyhet
2022.02.25

Sanktioner och motåtgärder med anledning av den pågående krisen i Ukraina

De senaste månaderna har präglats av ett flertal sanktioner riktade mot Ryssland som svar på Rysslands aggression mot Ukraina, samt motåtgärder från Rysslands sida. Läget förändras ofta men de sanktioner som hittills har utfärdats från EU och USA har syftat till att strypa tillgången för Ryssland, dess centralbank och andra finansiella institutioner till finansiering, att frysa tillgångar och även försvåra resandet för bland annat ryska politiker och andra högt uppsatta aktörer inom Ryssland. Flera sanktioner har även riktats mot särskilda sektorer eller varor, vilket bl.a. påverkar byggsektorn. Ryssland har svarat med begränsningar avseende bl.a. vinstutbetalningar och överföringar av bankmedel till medborgare och enheter i “fientliga stater”.

Denna artikel publicerades först den 25 februari 2022,
och uppdaterades senast den 1 juni 2022. Notera att läget ändras hela tiden och att viss information är preliminär. För att säkerställa att du har den senast uppdaterade informationen, kontakta gärna någon av kontaktpersonerna nedan.

Nedan ges en kort exposé av de sanktioner som närmast kan beröra svenska företag. För en fullständig och helt uppdaterad sammanställning, kontakta någon av våra experter nedan.

EU-sanktioner (per den 1 juni 2022)

Sedan Rysslands invasion av Krim och Sevastopol den 25 februari 2014 har Ryssland, ryska centralbanken, ryska finansiella institutioner, bl.a. fem banker, och ryska individer varit föremål för sanktioner.

Den 21 februari 2022 beslutade EU om att utöka dessa sanktioner i förhållande till fem ledamöter av den ryska Duman. Sanktionerna mot Ryssland har sedan utvidgats den 23 februari 2022 genom beslut av Rådet. De nya sanktionerna omfattar:

 • Sanktioner gentemot 27 högt uppsatta aktörer som anses haft en betydande roll i konflikten.
 • Sanktioner gentemot samtliga 351 medlemmar av Rysslands regering som röstade för att utnämna Donetsk och Luhansk som egna stater.
 • Handelsrestriktioner avseende regionerna Donetsk och Luhansk, såsom import- och exportförbud för varor i regionerna, restriktioner avseende handel och turism.
 • Restriktioner kopplat till tillgänglighet av EU:s kapital och finansiella tjänster riktade mot Ryssland och Rysslands centralbank.

Vid Rådets extrainkallade möte den 24 februari 2022 beslutades att inkludera president Putin, hans utrikesminister Lavrov samt medlemmar i säkerhetsrådet på listan över personer med frysta tillgångar och reseförbud samt att införa ytterligare sanktioner.

Sanktionerna publicerades sent den 25 februari 2022 och inkluderar, bl.a.:

 • Utökade förbud i förhållande till produkter med dubbla användningsområden, inklusive förbud att tillhandahålla tekniska tjänster eller finansiering i samband med sådan teknik;
 • Förbud att acceptera insättningar överstigande EUR 100 000 från ryska fysiska eller juridiska personer;
 • Förbud att tillhandahålla obligationer, lån och andra kreditarrangemang till ryska banker och andra finansiella institutioner;
 • Förbud att sälja överlåtbara värdepapper denominerade i euro till ryssar; samt
 • Ytterligare begränsningar i förhållande till bl.a. försvars-, olje- och rymdindustri.

Den 9 mars 2022 beslutade EU återigen att utöka de riktade sanktionerna i form av reseförbud, frysta tillgångar och förbud för företag i EU samt EU-medborgare att göra medel tillgängliga i förhållande till ytterligare 160 personer, bestående av:

 • 14 oligarker och framstående personer inom näringslivet som är verksamma inom ekonomiska sektorer, exempelvis jordbruk, läkemedel och telekommunikation, som utgör betydande inkomstkällor för den ryska federationen, och deras familjemedlemmar; samt
 • 146 ledamöter i det ryska federationsrådet, vilka ratificerade regeringsbeslutet om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Lugansk.

Utöver detta beslutade EU den 9 mars 2022 om ytterligare restriktionsåtgärder vad avser export av sjöfartsvaror och radiokommunikationsteknik till Ryssland. De utökade sanktionerna innebär:

 • Förbud mot att sälja, överföra, tillhandahålla eller exportera (direkt eller indirekt) vissa listade varor och teknik för sjöfart till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, för användning i Ryssland eller för placering ombord på ett fartyg med rysk flagg;
 • Förbud att, direkt eller indirekt, tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster rörande varor och teknik för sjöfart; samt
 • Förbud att, direkt eller indirekt, tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör listade varor och teknik för sjöfart.

I tillägg till detta beslutade EU vidare om sanktioner mot den belarusiska finanssektorn:

 • Uteslutande av Belagroprombank, Bank Dabrabyt och Development Bank of the Republic of Belarus, och dessa bankers belarusiska dotterbolag, från SWIFTS meddelandesystem;
 • Förbud mot transaktioner med Belarus centralbank som innefattar förvaltning av reserver eller tillgångar och tillhandahållande av offentlig finansiering för investeringar i och handel med Belarus;
 • Från och med 12 april 2022, förbud mot notering och tillhandahållande av tjänster som är kopplade till aktier i belarusiska statsägda företag på EU:s handelsplatser;
 • Förbud mot insättningar överstigande 100 000 euro från belarusiska medborgare eller boende i Belarus, belarusiska kunders innehav av konton i värdepapperscentraler i EU och försäljning av värdepapper denominerade i euro till belarusiska kunder; samt
 • Förbud mot att tillhandahålla eurosedlar till Belarus.

Den 15 mars 2022 beslutade EU om ytterligare sanktioner gentemot Ryssland. Sanktioner riktar sig bland annat mot Rysslands energi- och stålindustrier. Listan på personer och enheter som omfattas av sanktionerna har dessutom utökats. De utökade sanktioner innebär följande:

 • Ett fullständigt förbud mot alla transaktioner med vissa ryska statsägda företag inom olika sektorer som tillhör Kremls militärindustriella komplex.
 • Ett EU-importförbud för de stålprodukter som för närvarande omfattas av EU:s skyddsåtgärder, vilket uppgår till cirka 3,3 miljarder euro i förlorade exportintäkter för Ryssland. Ökade importkvoter kommer att delas ut till andra tredjeländer för att kompensera.
 • Ett långtgående förbud mot nya investeringar i den ryska energisektorn, med begränsade undantag för civil kärnenergi och transport av vissa energiprodukter tillbaka till EU.
 • Ett EU-exportförbud mot lyxvaror (t.ex. lyxbilar, smycken etc.) för att direkt drabba den ryska eliten.
 • Listan över sanktionerade personer och enheter utökats ytterligare till att omfatta fler oligarker och affärseliter kopplade till Kreml, såväl som företag aktiva i militära och försvarsområden, som logistiskt och materiellt stödjer invasionen. Det finns också nya listor över aktörer som är aktiva inom desinformation.
 • Ett förbud mot kreditvärdering av ryska och ryska företag från EU:s kreditvärderingsinstitut och tillhandahållande av kreditvärderingstjänster till ryska kunder, vilket skulle leda till att de förlorar ytterligare tillgång till EU:s finansmarknader.

De banker som hittills har uteslutits från betalsystemet SWIFT utgörs av Rysslands största statliga- och privatägda banker.  Bankerna som har uteslutits är följande:

 • Bank Otkritie
 • Novikombank
 • Promsvyazbank
 • Bank Rossiya
 • Sovcombank
 • VNESHECONOMBANK (VEB)
 • VTB BANK

Den 8 april 2022 beslutade EU om ett femte sanktionspaket. De nya sanktionerna utgörs av ett flertal nya åtgärder för att försvaga Rysslands regering och Rysslands ekonomi. De nya sanktionerna utgörs av bland annat:

 • Ett förbud mot att köpa, importera eller överföra ryskt kol och övriga fasta fossila bränslen (börjar gälla i augusti 2022).
 • Ett förbud mot att ge tillgång till EU:s hamnar för ryskregisterade fartyg. Undantag ges dock för jordbruksprodukter, matprodukter, humanitär hjälp och energi.
 • Ett förbud mot alla ryska och belarusiska vägtransportföretag som hindrar dem från att transportera gods på väg inom EU, detta inkluderar även transporter som reser igenom EU.
 • Ytterligare exportförbud, särskilt riktade mot flygbränsle och avancerade elektroniska produkter.
 • Ytterligare importförbud samt importkvoter för produkter som: trä, cement, glas, konstgödsel, skaldjur och sprit
 • Ett flertal ekonomiska åtgärder i syfte att stärka de redan existerande sanktionerna och motverka de kryphål som finns. Detta innefattar bland annat ett generellt förbud mot ryska företag att delta i offentliga upphandlingar, uteslutning av allt ekonomiskt bistånd till ryska offentliga organ, utökat förbud mot insättningar i kryptovaluta och utökat förbud mot försäljning av sedlar och överlåtbara värdepapper.

Fortsättningsvis beslutade EU-rådet att sanktionera företag vars produkter eller teknologi som varit inblandat i invasion av Ukraina. Dessa sanktioner omfattar även personer såsom oligarker, affärsmänniskor, politiker och övriga personer som systematiskt spridit desinformation om Rysslands invasion av Ukraina. Fortsättningsvis så införs ett transaktionsförbud av fyra ryska banker som står för 23 procent av banksektorn i Ryssland. Efter att de fyra bankerna blivit borttagna från SWIFT kan bankerna bli mål för frysning av tillgångar och därigenom skärs de av från EU-marknaden. De banker som omfattas är:

 • Otkritie FC Bank
 • Novikombank
 • Sovcombank
 • VTB Bank

Den 30-31 maj 2022 beslutade EU om ett sjätte sanktionspaket som omfattar råolja och andra petroleumprodukter som levereras från Ryssland till en medlemsstat, med ett tillfälligt undantag för råolja som levereras i pipelines.

Gemensamt uttalande från USA, Storbritannien och EU

Den 26 februari gjorde USA, Storbritannien och EU ett gemensamt uttalande i vilket man annonserade ytterligare sanktioner, inklusive ett beslut att utesluta utvalda ryska banker från SWIFTS meddelandesystem. Detta kommer att medföra att dessa banker kopplas bort från det internationella finansiella systemet.

Ytterligare sanktioner som meddelades inkluderar:

 • Ytterligare restriktioner som syftar till att inskränka den ryska centralbankens möjligheter att kringgå sanktionerna och
 • Begränsningar i möjligheterna att sälja medborgarskap, så kallade gyllene pass.
 •  

USA:s sanktioner (per den 8 mars 2022)

USA har bland annat riktat åtgärder gentemot Rysslands största finansinstitutioner motsvarande 80% av Rysslands banktillgångar. Dessa är följande banker och kreditinstitutioner.

 • Sberbank
 • VTB Bank
 • Otkritie
 • Sovcombank
 • Novikombank

Åtgärderna ska träda ikraft den 26 mars och kommer då att medföra att majoriteten av de transaktioner som sker genom de ovannämnda banker och kreditinstitut inte kommer kunna genomföras.

USA vidtar även åtgärder mot tio statligt ägda bolag, inklusive Gazprom, Gazprombank och Gazprom Neft samt två privatägda banker (Alfa-Bank och Credit Bank of Moscow). Därutöver fryser man tillgångar hos högt uppsatta personer inom Ryssland, såsom oligarker och personer nära till Putin.

USA inför även ett exportförbud av vissa USA-tillverkade teknikprodukter som används inom det ryska försvaret samt krav på exporttillstånd för fler kategorier av produkter med dubbla användningsområden.

Dessutom har USA också lagt till president Putin, utrikesminister Lavrov och medlemmar av säkerhetsrådet till listan över personer med frysta tillgångar och reseförbud.

Den 8 mars 2022 antog president Biden en Executive Order om att förbjuda import av rysk olja, flytande naturgas och kol till USA. Förbud införs även mot amerikanska investeringar i Rysslands energisektor och finansiering eller annat möjliggörande av utländska bolag som gör investeringar för att producera energi i Ryssland.

Motsanktioner av Ryssland (per den 5 mars 2022)

Som svar på västvärldens sanktioner har Ryssland beslutat att införa motsanktioner. Den 1 mars 2022 skrev Rysslands president under ”Russian Federation President’s decree No. 79 of 28 February 2022” och “Russian Federation President’s decree No. 81 of 1 March 2022”. Dokumenten trädde i kraft den 28 februari respektive 2 mars 2022 och ämnar att stabilisera Rysslands ekonomi och rubeln genom att bl.a. förhindra utflöde av kapital ur Ryssland. Den 5 mars 2022 antogs ett nytt dekret No. 95 ”On Temporary Order of Discharge of Obligations Towards Certain Foreign Creditors” som trädde i kraft samma dag.

Det första dekretet (No. 79) föranleder följande restriktioner.

 • Ryska fysiska och legala personer som deltar i utländsk ekonomisk verksamhet måste sälja 80 % av sin utländska valuta som erhållits enligt utrikeshandel med utländska personer.
 • Ryska fysiska och legala personer är förbjudna att tillhandahålla utländsk valuta genom låneavtal till personer som inte bor i Ryssland
 • Ryska fysiska och legala personer är förbjudna att kreditera utländsk valuta till sina konton i utländska banker och andra finansinstitut och att överföra pengar till dem utan att öppna ett bankkonto genom utländska betaltjänster
 • Rysk publika aktiebolag är förhindrade att återköpa sina egna värdepapper

Det andra dekretet, Russian Federation President’s decree No. 81 of 1 March 2022 omfattar transaktioner mellan Ryssland och vad Ryssland anser utgör ”fientliga stater”. Dessa transaktioner kommer att kräva ett särskilt tillstånd från ryska myndigheter och är följande transaktioner:

 • Transaktioner som ger krediter och lån i ryska rubel och utländsk valuta
 • Fastighetstransaktioner och säkerhetstransaktioner som skett efter den 22 februari 2022

Förbuden gäller emellertid inte transaktioner där ryska myndigheter är parter. Ryssland har publicerat en lista över de stater som utgör ”fientliga stater”, vilket bl.a. omfattar Sverige och övriga EU-länder, USA, Ukraina, Japan, Norge och Storbritannien.

Genom det tredje dekretet, Russian Federation President’s decree No. 95 of 5 March 2022, infördes en särskild ordning för hur boende i Ryssland får återbetala skulder till bolag eller personer i eller kontrollerade av ”fientliga stater”. Dylika återbetalningar om över 10 miljoner rubel (eller motsvarande belopp i annan valuta) får bl.a. endast göras med tillstånd från finansdepartementet eller ryska centralbanken, eller via ett konto denominerat i rubel i en rysk bank i Ryssland, som öppnats i den utländska mottagarens namn. Genom åtgärden kan utländskt kapital låsas in i Ryssland och företags avetablering av verksamhet i landet försvåras.

Extern förvaltning av bolag som ägs av personer från “fientliga stater”

Den 9 mars 2022, uppgav Edinaya Rossiya (regerande parti i det ryska parlamentet), att regeringskommittén har godkänt ytterligare åtgärder i ett försök att stödja den ryska ekonomin. Lagförslaget som Edinaya Rossiya godkände tillåter införandet av extern förvaltning genom domstolsbeslut i organisationer där mer än 25% av organisationen ägs av utländska personer från “fientliga stater” för det fall företaget beslutar om att avveckla affärsverksamheten för att förhindra konkurser och rädda jobb. Med avveckling av affärsverksamhet avses alla åtgärder från aktieägarna som kan orsaka likvidation, avbrott i verksamheten eller konkurs vilket kommer att resultera i extern förvaltning. Den externa förvaltningen kommer att utövas av en rysk statligt ägd bank (VEB.RF).

Enligt media kan de företag som meddelar att de ämnar lämna Ryssland kunna vägra gå in i extern förvaltning om de inom fem dagar återupptar verksamheten eller säljer aktierna, förutsatt att verksamheten och att företagets anställda finns kvar. I annat fall skulle en domstol utse en tillfällig förvaltning på tre månader, varefter aktierna i det nya bolaget skulle läggas ut på auktion och det gamla företaget skulle likvideras. Köparen av det nya bolaget skulle då åta sig att behålla minst 2/3 av de anställda, och skulle fortsätta verksamheten i det gamla bolaget i minst ett år.

Det ovannämnda är för tillfället endast ett utkast. Följande förfarande måste uppfyllas för att det ska träda i kraft. Utkastet måste (i) presenteras för ryska Duman (ryska parlamentets undre kammare), (ii) godkännas i tre (3) behandlingar av ryska Duman, (iii) godkännas av federationsrådet (övre kammaren) och (iv) undertecknas av presidenten. Med hänsyn till den pågående situationen kan dock lagen antas träda i kraft inom kort.

Källor:

Press corner | European Commission (europa.eu)

Special meeting of the European Council – Consilium (europa.eu)

U.S. Treasury Announces Unprecedented & Expansive Sanctions Against Russia, Imposing Swift and Severe Economic Costs | U.S. Department of the Treasury

https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-on-further-restrictive-economic-measures-26-february-2022

FACT SHEET: United States Bans Imports of Russian Oil, Liquefied Natural Gas, and Coal | The White House

Russia’s military aggression against Ukraine: EU agrees new sectoral measures targeting Belarus and Russia – Consilium (europa.eu)EU imposes restrictive measures on 160 individuals as a consequence of Russia’s military aggression against Ukraine – Consilium (europa.eu)

Publications Office (europa.eu)

Hittar du inte vad du letar efter?

bg
bg