Nyhet
2021.11.26

Nytt lagförslag avseende implementeringen av EU:s uppmärksammade upphovsrättsdirektiv

Under våren 2019 röstades EU:s uppmärksammade och omdiskuterade upphovsrättsdirektiv för den digitala inre marknaden (DSM-direktivet) igenom. Justitiedepartementet har den 8 oktober 2021 presenterat ett förslag på implementering av direktivet i svensk rätt.

Trots att direktivet skulle ha varit implementerat den 7 juni 2021 har inte ens hälften av EU:s medlemsländer implementerat det i skrivande stund. I Sverige har justitiedepartementet upprättat ett förslag som gått ut på remiss till ett stort antal remissinsatser, vilka också tidigare deltagit i det dialogbaserade lagstiftningsarbetet. Svar har begärts senast 13 december 2021, och lagändringarna föreslås sedan träda i kraft den 1 juli 2022. Lagstiftningsförfarandet är med andra ord i full gång.

Departementets förslag är i all väsentligt begränsat till det minsta som krävs för att genomföra DSM-direktivet, men vad kommer det egentligen att innebära och vilka kommer att beröras?

Nya rättigheter för utgivare av presspublikationer

Utgivare av presspublikationer (t.ex. dags- vecko-, och månadstidningar samt nyhetswebbplatser) tillerkänns en ny rättighet vid viss användning av deras online-tidning. Tillgången till presspublikationer på internet har lett till att onlinetjänster (t.ex. Google News) återanvänder publikationer och därigenom genererar intäkter.

Den nya rätten innebär en uteslutande rätt för utgivarna att förfoga över sina presspublikationer genom att via onlinetjänster framställa exemplar och överföra dessa exemplar till allmänheten. På så sätt ökar lagstiftaren utgivarnas möjlighet att erhålla ersättning för sina presspublikationer.

Rätten ska dock inte omfatta enskilda användares icke-kommersiella användning, det vill säga användning som inte sker i förvärvssyfte. Rätten omfattar inte heller användning av mycket korta utdrag ur en presspublikation eller hyperlänkar.

Ansvar för digitala plattformar

De stora delningsplattformarna omfattas av ett nytt ansvar som innebär att tjänsteleverantören (t.ex. Google) anses överföra verket till allmänheten när en användare laddar upp innehåll på tjänsteleverantörens plattform (t.ex. Youtube). Detta innebära att tjänsteleverantören görs ansvarig för sådant innehåll, vilket bland annat inbegriper ansvar om innehållet innebär ett upphovsrättsintrång. Ansvar kan endast undvikas om leverantören sluter ett avtal med rättighetsinnehavaren, och ser till att intrångsgörande material hålls utanför tjänsten.

För att skydda användarna ska tjänsteleverantören upprätthålla effektiva rutiner för att säkerställa att åtgärder som vidtas inte hindrar lagliga överföringar i någon större omfattning. Metoder för automatisk blockering får endast användas för att hindra tillgång till innehåll som med en hög grad av sannolikhet kan antas innebära upphovsrättsintrång.

Skälig ersättning

Upphovsmannen ska ha rätt till skälig ersättning vid överlåtelse (även innefattande upplåtelse) av upphovsrätten till någon som avser att utnyttja den i förvärvsverksamhet, och ska vidare ha rätt till ytterligare skälig ersättning för det fall att ersättningen vid överlåtelsen bedöms vara oproportionerligt låg i förhållande till förvärvarens intäkter vid utnyttjandet av rättigheten.

Direktivet avser inte att fullt harmonisera medlemsstaternas lagar gällande ersättning tillupphovsmän, tvärtom har det nationella handlingsutrymmet blivit stort. I den nuvarande upphovsrättslagen finns redan bestämmelser om skälig ersättning vid olovliga nyttjanden. Det finns också viss möjlighet att tillämpa allmänna bestämmelser om jämkning av oskäliga avtalsvillkor för att åstadkomma en jämkning av oskälig ersättning i avtal om överlåtelse av upphovsrätt. Justitiedepartementet anser dock att den nuvarande rätten till jämkning inte fullt ut motsvarar det krav direktivet ställer på att upphovsmän vid avtalstillfället ska ha rätt till viss ersättning, och att den ersättningen ska vara skälig.

Justitiedepartementet understryker även att det finns anledning att utgå från att en uttrycklig reglering om rätt till ersättning i sig stärker upphovsmän i avtalsrelationer, och har därför ansett att det funnits anledning att införa en bestämmelse som säkerställer att en lämplig och proportionell ersättning utgår vid ursprungliga överlåtelser av upphovsrätter.

Om rättighetsförvärvaren haft intäkter från utnyttjandet av verket ska denne minst en gång per år informera upphovsmannen om hur verket utnyttjats, vilka intäkter som genererats och vilken ersättning som upphovsmannen därmed har rätt till. Rätten kan inte inskränkas genom avtal.

Övriga bestämmelser

Föreslaget innebär även att nya regler gällande användning av upphovsrättsskyddat material i undervisning. De nya reglerna innebär en inskränkning i upphovsrätten på så sätt att lärare och elever vid utbildningsanstalter inom ramen för undervisningen (vilket inbegriper användning för att stödja, berika eller komplettera undervisningen) får återge verk. Det innebär i de flesta fall att enbart delar av ett verk får användas, och att användningen endast får ske i den utsträckning som är motiverad med hänsyn till det icke-kommersiella syftet som ska uppnås. Om undervisningen sker på distans ska verken endast få återges i en säker elektronisk miljö. För det fall att motsvarande användning kan ske med stöd av ett avtal med avtalslicensverkan som finns lättillgängligt på marknaden gäller inte inskränkningen (och därmed inte rätten att använda verken gratis för lärare och elever).

Även begränsningar av rätt till fotografisk bild vars huvudsakliga motiv utgörs av ett bildkonstverk, som inte längre är föremål för upphovsrätt, införs. Det innebär t.ex. att ett foto som tagits med ett konstverk som huvudsakligt motiv, efter att skyddstiden för konstverket upphört, inte innebär att en ny upphovsrätt tillerkänns fotografen. I direktivet anges att i den digitala miljön är skyddet för sådana återgivningar genom upphovsrätt eller närstående rättigheter oförenligt med upphörandet av verkets upphovsrättsliga skydd, samt att trogna återgivningar av verk vars skyddstid upphört bidrar till främjande av kultur och tillgång till kulturarvet.

Cederquist följer utvecklingen av lagstiftningsprocessen. Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att veta mer om hur direktivet och lagförslaget kan komma att påverka er verksamhet.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg