Artikel
2023.06.14

OECD har uppdaterat sina riktlinjer för ansvarsfullt företagande

OECD har reviderat sin standard för ansvarsfullt företagande så att riktlinjerna är anpassade till utvecklingen i samhället i övrigt. Den uppdaterade versionen innefattar bland annat rekommendationer för företag att agera i linje med internationellt överenskomna mål avseende klimatförändringar och biodiversitet. Andra frågor som betonas är vikten av meningsfull intressentdialog, ansvarsfullt agerande vid såväl engagemang som avveckling av affärsrelationer samt att även företags lobbyingaktiviteter behöver vara i linje med riktlinjerna. Fortfarande är dock uppmaningen till företag att utföra riskbaserad due diligence avseende faktisk och potentiell negativ påverkan på frågor som omfattas av riktlinjerna central.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer från regeringar till företag för hur affärsverksamheter ska bedrivas ansvarsfullt oavsett var företagen verkar. Riktlinjerna innehåller icke-bindande principer, men de länder som har anslutit sig åtar sig att tillämpa dessa. De anslutna ländernas regeringar ska också främja riktlinjerna genom att inrätta en nationell kontaktpunkt (NKP) till vilken olika intressenter kan anmäla företag som man anser har brutit mot riktlinjerna. NKP:n ska vidare informera om och främja tillämpningen av riktlinjerna samt vara ett forum för dialog i frågor som rör riktlinjernas implementering.

Sedan riktlinjerna ursprungligen antogs av OECD år 1976 har det skett löpande revideringar för att se till att de håller sig ändamålsenliga i takt med utvecklingen inom internationell handel och samhälleliga förändringar. Den senaste revideringen presenterades den 8 juni 2023. Med årets uppdatering beaktas ett drygt decennium av erfarenhet och utveckling sedan den senaste översynen år 2011, med stort fokus på behovet att agera på de brådskande sociala, miljömässiga och tekniska utmaningar som samhällen och företag står inför.

Centrala uppdateringar innefattar bland annat följande:

  • Rekommendationer för företag att agera i linje med internationellt överenskomna mål avseende klimatförändringar och biodiversitet.
  • Förväntan på due diligence avseende utveckling, finansiering, försäljning, licensiering, handel och användning av teknologi, innefattande insamling och användning av data.
  • Rekommendationer för hur företag förväntas utöva due diligence avseende påverkan och affärsrelationer kopplade till användningen av deras produkter och tjänster.
  • Bättre skydd för riskindivider och -grupper, innefattande de som påtalar brister i hur verksamheter bedrivs.
  • Uppdaterade rekommendationer för informationsgivning avseende ansvarsfullt företagande.
  • Utökade due diligence-rekommendationer avseende all slags korruption.
  • Rekommendationer för företag att säkerställa att lobbyingaktiviteter sker i linje med riktlinjerna.
  • Förstärkta processer för att säkerställa synlighet, effektivitet och funktionell ekvivalens för de nationella kontaktpunkterna.

Cederquist bevakar utvecklingen av såväl ”soft law” som lagstiftning på hållbarhetsområdet. Kontakta oss om du vill veta mer om detta eller hur vi kan bistå ert företag med hållbarhetsrelaterad juridik.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg