Nyhet
2023.08.29

Ökade möjligheter för organisationer som omfattas av sekretess att utkontraktera sin IT-drift

Precis som för privata aktörer, är det attraktivt för offentliga aktörer att använda molntjänster som tillhandahålls av externa leverantörer. I förhållande till myndigheter och andra organisationer som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (”OSL”) har dock de rättsliga förutsättningarna för detta varit begränsade då en sådan utkontraktering har ansetts utgöra ett röjande av uppgifter i strid med  OSL.

Den 1 juli 2023 antogs en ny sekretessbrytande bestämmelse i OSL som underlättar för myndigheter och andra organisationer som omfattas av sekretess enligt OSL att utkontraktera sin IT-drift. Denna undantagsbestämmelse tar sikte på fall då uppgifter lämnas ut till tjänsteleverantör (myndighet eller privat aktör) som har i uppdrag att utföra endast teknisk bearbetning eller teknisk lagring av de uppgifter som lämnas ut för beställarens räkning. Om ett sådant utlämnande sker anses det inte utgöra ett sekretessbrott enligt OSL, förutsatt att sekretess inte gäller även på annan grund, exempelvis enligt annan lag eller annan författning som har företräde, eller till följd av ett avtal. Den nya bestämmelsen innehåller dock en inskränkning om ”övervägande skäl” talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av utkontraktering, i vilket fall utlämnandet ändå inte får ske.

Sammanfattningsvis har den nya undantagsbestämmelsen i OSL väsentligen utökat och skapat mer klarhet kring möjligheten för myndigheter och andra organisationer som omfattas av sekretess enligt OSL att anlita IT-leverantörer, vilket inte minst kan komma att bidra till molntjänstanvändningen i den offentliga sektorn. Viktigt att notera är dock att den nya bestämmelsen i OSL inte påverkar tillämpligheten av de krav som följer av dataskyddsförordningen (GDPR) , exempelvis krav på tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder i förhållande till personuppgifter och i fråga om överföring av personuppgifter till tjänsteleverantör i tredjeland.

Vill du veta mer om den nya bestämmelsen i OSL eller har du andra frågor som rör sekretess och dataskydd? Kontakta gärna vårt dataskyddsteam.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg