Artikel
2023.03.29

Ökade möjligheter till statligt stöd för grön och digital omställning med de nya reglerna i GBER

EU-kommissionen har genomfört ett antal ändringar i den allmänna gruppundantagsförordningen för statliga stöd (GBER). Ändringarna innebär bland annat att medlemsländerna enklare kan ge stöd till företag inom miljö- och energiområdet, för gränsöverskridande projekt och ges utökade möjligheter till reduktioner av miljöskatter. Förändringarna i GBER är ett av flera exempel på hur EU-kommissionen under senare år förändrat regelverken för att underlätta för företagens gröna och digitala omställning.

Den 9 mars 2023 godkände EU-kommissionen ett flertal ändringar i den allmänna gruppundantagsförordningen för statliga stöd. Ändringarna syftar till att ytterligare underlätta och förenkla medlemsländernas möjligheter att ge statliga stöd till företag, för att påskynda EU:s gröna och digitala omställning. GBER ger som bekant utrymme för att vissa typer av statliga stöd, om vissa förutsättningar är uppfyllda, kan lämnas av ett medlemsland utan en föregående anmälan till och godkännande av EU-kommissionen. Istället ska medlemslandet meddela EU-kommissionen om stödet i efterhand.

Bakgrunden till EU-kommissionens ändringar av GBER grundar sig på EU:s mål om att kraftigt öka den tekniska utvecklingen, tillverkningen, produktionen och installationen av utsläppsfria produkter samt underlätta för en utsläppsfri energiförsörjning. Nedan följer korta beskrivningar av några av ändringarna i GBER.

Enklare att ge stöd till miljöskydds- och energiområdet

Ändringarna i GBER ger en utökad och effektiviserad möjlighet till investeringsstöd till företag inom miljöskydds- och energiområdena för att underlätta bl.a. utbyggnaden av förnybar energi, projekt för minskade koldioxidutsläpp, projekt inom biologisk mångfald och investeringar i förnybar vätgas. Detta innebär bland annat att investeringar i verksamheter som syftar till att minska eller förhindra negativ miljöpåverkan på till exempel luften, vatten, mark eller ekosystem kan vara undantagna från kravet om förhandsanmälan till EU-kommissionen.

Utökade möjligheter för gränsöverskridande stödåtgärder

Ändringarna i GBER ger också utökade möjligheter att lämna gränsöverskridande stödinvesteringar, där stödmottagarna finns i flera medlemsländer, för projekt som bland annat rör energiinfrastruktur. Ändringarna innebär att gränsen för när stödet behöver anmälas och stödnivåerna höjs. Detta menar EU-kommissionen är särskilt viktigt för så kallade projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI), som syftar till att främja gränsöverskridande forsknings-, utvecklings- och investeringsprojekt.

Gruppundantag för reduktion av miljöskatt

Genom ändringarna i GBER utökas möjligheterna för medlemsländerna att, utan att först inhämta godkännande från EU-kommissionen, ge stöd för att främja produktionen av energi från förnyelsebara energikällor. Vidare kommer det även vara möjligt att ge skattereduktioner till företag vad gäller miljöskatter och -avgifter. Sådana stöd är bara tillåtna när skattereduktionen gör det möjligt att uppnå en högre miljöskyddsnivå än utan reduktionen.

Övriga ändringar

Några ytterligare förändringar i GBER är att möjligheterna för stöd för utbildning och omskolning inom olika sektorer ökas, då utbildningsstöd på mindre än EUR 3 miljoner undantas från anmälningsplikten. Vidare införs en betydande höjning av tröskelvärdena för miljöstöd och stöd för forskning, utveckling och innovation.

Det är välkommet att GBER ändras för att bättre anpassas till de förändringar som skett i samhället sedan GBER senast reviderades 2014. Revideringarna är också ett viktigt steg i EU:s The Green Deal, som syftar till att det år 2050 inte ska finnas några nettoutsläpp av växthusgaser inom EU. Förändringarna i GBER kommer att träda i kraft när de har översatts till samtliga officiella språk inom EU, vilket förväntas vara färdigt inom några veckor.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg