Nyhet
2020.01.01

Ökat fokus på digitala marknader

Efter att EU-kommissionen publicerade sin rapport “Competition policy for the digital era” har fokuset på digitala marknader verkligen tagit fart. I slutet av september publicerade de nordiska konkurrensmyndigheterna en promemoria med fokus på konkurrensrättens tillämpning på digitala marknader som ett inlägg i debatten om hur konkurrenstillsynen behöver anpassas för att hantera problem inom den digitala sfären. Både Konkurrensverket och Europeiska kommissionen har pågående sektorundersökningar avseende digitala marknader. Europeiska kommissionen har även sagt att de kommer att uppmana nationella myndigheter att hänvisa koncentrationer inom digitala marknader, även om de inte är anmälningspliktiga, till dem för bedömning.

De nordiska konkurrensmyndigheternas promemoria

I slutet av september publicerade de nordiska konkurrensmyndigheterna en gemensam promemoria med fokus på tillämpningen av konkurrensrättsreglerna på digitala plattformar. I korthet anser myndigheterna att nuvarande konkurrensregler och de verktyg som finns är tillräckligt flexibla för att kunna användas vid konkurrenstillsyn inom ramen för olika digitala marknader.

Samtidigt efterfrågades gemensamma riktlinjer från Europeiska kommissionen om hur olika typer av ageranden inom specifikt digitala marknader bör bedömas för att säkerställa en enhetlig tillämpning av konkurrensrättsreglerna. Någonting som de nordiska konkurrensmyndigheterna nämner är t.ex. bedömning i relation till s.k. tipping markets (när en marknad kan “tip” till förmån för en aktör på marknaden) och “digitala gatekeepers” (när stora aktörer/plattformar agerar som regulatorer och ensidigt bestämmer reglerna för tillgång till det system eller plattform som aktören skapat).

Sektorundersökningar inom digitala marknader

Under 2019 inledde Konkurrensverket en sektorundersökning om hur konkurrensen fungerar på digitala plattformar i Sverige. Resultatet av sektorundersökningen kommer att presenteras i december 2020. I juli 2020 inledde Europeiska kommissionen sin sektorundersökning om “Consumer Internet of Things” och omfattar konsumentprodukter och tjänster som är kopplade till ett nätverk och kan kontrolleras på distans. Sektorundersökningen är en del av Europeiska kommissionens digitala strategi samtidigt som Europeiska kommissionen ska ha fått indikationer från marknaden om företags beteenden som kan tyda på att konkurrensen snedvrids. Den preliminära rapporten kommer att publiceras för kommentarer under våren 2021 och slutrapporten förväntas publicera sommaren 2022.

Företagskoncentrationer inom digitala marknader

Konkurrenstillsyn av företagskoncentrationer inom digitala marknader, men även inom läkemedelssektorn har även diskuterats. Den materiella bedömningen av koncentrationer inom särskilt digitala marknader är i många fall svår eftersom koncentrationen ska bedömas mot den alternativa marknadsutvecklingen utan koncentrationen (counterfactual scenario). Svårigheten beror på den snabba utveckling som sker på digitala marknader varför myndigheter, företag och konkurrensrättsjurister efterfrågar riktlinjer avseende detta från Europeiska kommissionen för att stärka rättssäkerheten.

I september presenterade Europeiska kommissionen sin plan att uppmana nationella konkurrensmyndigheter att hänvisa koncentrationer inom digitala marknader och läkemedelssektorn till Europeiska kommissionen för bedömning även när en sådan transaktion inte är anmälningspliktig enligt tröskelvärdena för varken Europeiska kommissionen eller de nationella tröskelvärdena. Denna diskussion pågår just nu mellan Europeiska kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna Syftet är att Europeiska kommissionen ska kunna fånga s.k. “killer acquisitions”, dvs. köp av bolag med låg eller ingen omsättning men som har potential att bli en viktig konkurrent. Detta uttalande har mötts av stark kritik framförallt på grund av att det leder till rättsosäkerhet. Efter kritiken har ansvarig EU-kommissionär Vestager sagt att Europeiska kommissionen bara kommer att acceptera hänvisning av de koncentrationer som påverkar handeln mellan medlemsstaterna och som har påtagliga effekter på konkurrensen inom den hänvisande medlemsstaten. Denna diskussion lär fortsätta.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg