Nyhet
2022.03.09

PriceRunner begär 22 miljarder kronor i skadestånd för skador till följd av Googles missbruk av dominerande ställning

PriceRunner har stämt Google vid Patent- och marknadsdomstolen och begär ett skadestånd om 22 miljarder kronor. Det hör inte till vanligheterna med skadeståndsyrkanden på grund av konkurrensskada i Sverige och Google Shopping-sagan är ännu långt ifrån avslutad.

Genom konkurrensskadelagen ges såväl konsumenter som företag möjligheten att föra talan mot ett företag som överträtt konkurrensreglerna för att begära skadestånd för den faktiska skada som uppstått på grund av överträdelsen. I Sverige är mål om civilrättsligt skadestånd på grund av en överträdelse av konkurrensreglerna (s.k. private enforcement) en relativt ovanlig företeelse och det är därför vi med stor nyfikenhet uppmärksammar den stämningsansökan som lämnades in till Patent- och marknadsdomstolen (”PMD”) den 7 februari 2022 (mål nr PMT 1860-22).

PriceRunner International AB:s (”PriceRunner”) har stämt Google Sweden AB, Google LCC och moderbolaget Alphabet (gemensamt benämnda som ”Google”) och kräver ett skadestånd om 22 miljarder kronor för den skada som Googles överträdelse av förbudet mot missbruk av dominerande ställning på de relevanta marknaderna för allmänna söktjänster och produkt- och prisjämförelsetjänster i Sverige, Danmark och Storbritannien åsamkat bolaget. PriceRunner uppger att skadeståndet beräknats för perioderna från november 2013 för Sverige och Danmark och från januari 2008 för Storbritannien till och med den 31 december 2020. Enligt PriceRunner har Google inte upphört mitt sitt agerande varför skadeberäkningen kommer att behöva uppdateras.

PriceRunners krav härrör från ”Google Shopping”-ärendet varvid EU-kommissionen (”kommissionen”) 2017 bötfällde Google för missbruk av dominerande ställning Google hade, enligt kommissionens beslut, gett sina egna prisjämförelsetjänster en mer framträdande plats än sina konkurrenters prisjämförelsetjänster genom att Googles egen tjänst visades på en mer framträdande plats i ”boxar” högst upp på den allmänna söksidan. Google bötfälldes med 2,42 miljarder euro. Google överklagade beslutet till tribunalen. Den 10 november 2021 fastställde tribunalen kommissionens beslut i stora delar (Google och Alphabet mot kommissionen, T-612/17). Google har överklagat tribunalens dom till EU-domstolen.

PriceRunner baserar stora delar av sin talan på kommissionens beslut. Enligt PriceRunner har PriceRunner under en längre tid haft en stigande tillväxt i såväl Sverige, Danmark som Storbritannien, men på grund av Googles agerande har PriceRunner bland annat gått miste om stora delar av den volymtrafik som tillkommit under åren i och med att e-handeln och marknaden för prisjämförelsetjänster ökat kraftigt. PriceRunners intäkter har som följd uteblivit.

För att visa den skada som PriceRunner lidit till följd av uteblivna intäkter och som PriceRunner begär skadestånd för, bygger PriceRunner sin talan på ett kontrafaktiskt scenario (ett hypotetiskt scenario) där Googles överträdelse av konkurrensreglerna inte finns.

PriceRunners ersättningsmodell bygger på klickfrekvens (s.k. Click Through Rate) som innebär att PriceRunner får ersättning från handlarna för klick vidare från PriceRunners prisjämförelsetjänst till en handlares webbplats. Genom Googles överträdelse menar PriceRunner att trafiken har omdirigerats och medfört en lägre klickfrekvens som i sin tur lett till att PriceRunner förlorat intäkter i form av ersättning för klick till handlarna. Detta benämner PriceRunner som ”volymeffekt”. PriceRunner hade även, i ett kontrafaktiskt scenario, kunnat ta ut ett högre pris gentemot de handlare som velat använda PriceRunners prisjämförelsetjänst då handlarnas vilja att betala för att synas i prisjämförelsetjänsten är beroende av användartrafiken till prisjämförelsetjänsten. Detta kallar PriceRunner för ”produkteffektivitet” och baseras på att marknaden för prisjämförelsetjänster präglas av nätverkseffekter i form av att en ökad tillväxt av antalet användare leder till att fler handlare vill använda sig av prisjämförelsetjänsten.

För närvarande har Google blivit delgivet PriceRunners stämningsansökan och svaromål ska inges i slutet av mars 2022.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg