Press
2012.10.25

Principiellt viktigt mål från Arbetsdomstolen

Advokatfirman Cederquist har varit ombud för Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, i det så kallade kontrollavgiftsmålet. Arbetsdomstolen gav EIO rätt och därmed kommer inte längre oorganiserade arbetstagare att behöva betala ackordskontrollavgift till Svenska Elektrikerförbundet, SEF. I sina domskäl utvecklar Arbetsdomstolen sin syn på hur Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna kan åberopas mellan privata rättssubjekt i nationell domstol (s.k. tredjepartsverkan). Arbetsdomstolen slår fast att Europakonventionen kan åberopas i tvister mellan enskilda för att skydda sig mot krav som strider mot Europakonventionen. Målet innebär att EIO har vunnit fullt bifall till sin talan.

– Vi noterar med stor tillfredställelse att arbetsdomstolen accepterat vårt synsätt. Domen är viktig och av betydelse långt utanför arbetsrättens domäner, säger Robert Stromberg och Jens Tillqvist som varit ombud för EIO i målet.

För mer information, se länken till arbetsdomstolens hemsida. http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1193&lngLangID=1

Hittar du inte vad du letar efter?

bg