Nyhet
2022.09.22

Risk för underprissättning av kommunala gym

Konkurrensverket publicerade den 28 juni 2022 sin undersökning av gymmarknaden (Konkurrensverkets rapport 2022:2). Gymmarknaden karaktäriseras av att privatägda gym konkurrerar med kommunalt ägda gym som utövar ett konkurrenstryck på de privatägda gymmen. Med anledning av konkurrensen mellan privatägda och kommunala gym uppmanar Konkurrensverket kommunerna att se till att kommunerna inte underprissätter sina tjänster, eftersom det kan utgöra en överträdelse av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Offentliga aktörer som verkar på en konkurrensutsatt marknad får inte använda offentliga medel för att prissätta under marknadspris och på det sättet konkurrera ut privata aktörer. Ett sådant agerande strider mot KOS-regelverket. Konkurrensverket har de senaste åren haft fokus på efterlevnaden av KOS-regelverket, bland annat pågår för tillfället flera KOS-relaterade utredningar. Konkurrensverket har även publicerat flera rapporter på området, nu senast en rapport om den lokala gymmarknaden, en marknad som karaktäriseras av konkurrens mellan såväl kommunala som privata verksamheter.

Syftet med Konkurrensverkets rapport var att granska i vilken utsträckning som kommunala gym har effekter på konkurrensen på gymmarknaden. Konkurrensverket granskade även i vilken mån kommuners prissättning av sina tjänster kan påverka konkurrensen på gymmarknaden.

Konkurrensverket konstaterade att det finns kommunala och/eller privata gym i varje kommun i Sverige. Konkurrensverkets granskning gav indikationer på att kommunala gym utövar ett konkurrenstryck på privata gym, men inte vice versa. Kommunala och privata gym sätter sina priser på olika sätt eftersom kommuner inte får ta ut högre avgifter än det som motsvarar kostnaderna för tjänsterna (så kallade självkostnadsprincipen) och privata gym har större frihet i prissättningen. Konkurrensverket anger att för det fall en kommun underlåter att ta hänsyn till de kostnader som uppstår vid normal affärsmässig drift och således underprissätter sina tjänster, kan det medföra negativa effekter för konkurrensen på gymmarknaden. Konkurrensverket uppmanar därför kommuner att se till att de inte underprissätter sina tjänster.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg