Artikel
2018.01.08

Vilka skyldigheter har arbetsgivare vid misstanke om sexuella trakasserier?

Har du koll på hur ni som arbetsgivare enligt lag måste agera om det skulle förekomma sexuella trakasserier? Här går Jonas Lindskog, specialist inom arbetsrätt, igenom vad som gäller.

Regler för att förhindra sexuella trakasserier finns bland annat i diskrimineringslagen och inom arbetsmiljölagstiftningen. Det är ni som arbetsgivare som har det yttersta ansvaret för att dessa regler följs. Om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att förhindra sexuella trakasserier kan detta leda till skadeståndsskyldighet samt ytterst personligt ansvar för de arbetsmiljöansvariga hos arbetsgivaren. I ett startup-bolag är det normalt VD som ytterst är arbetsmiljöansvarig.


Nedan följer sex saker ni bör tänka på för att uppfylla era lagstadgade skyldigheter enligt ovan nämnda lagstiftning: 

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel vara ovälkomna förslag på sexuella handlingar, oönskad fysisk kontakt, ovälkomna sexuella anspelningar eller könsord och nedsättande skämt om det kön som arbetstagaren tillhör. Det är då fråga om diskriminering på grund av kön. Det är den som blir utsatt för de sexuella trakasserierna som avgör om beteendet är ovälkommet eller inte.

Ni har skyldigheter enligt lag

Man kan dela in arbetet för att förhindra sexuella trakasserier i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda och följa upp. Inledningsvis har ni som arbetsgivare en skyldighet att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Får ni kännedom om att det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen har ni dessutom en skyldighet att utreda detta och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra de sexuella trakasserierna. Dessa utrednings- och åtgärdsskyldigheter gäller för sexuella trakasserier som har samband med arbetet, vilket även inkluderar händelser utanför arbetsplatsen, till exempel tjänsteresor, konferenser, den årliga julfesten eller andra företagsevenemang.

Upprätta en policy och en beredskapsplan

Lagen ställer krav på att arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder mot sexuella trakasserier, vilket innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. Som ett led i dessa aktiva åtgärder bör ni bland annat upprätta tydliga riktlinjer och rutiner om vad som gäller på er arbetsplats och hur ni agerar vid fall av sexuella trakasserier. Fundera på vilka rapporteringskanaler som de anställda ska använda sig av och vilka som ska utreda de sexuella trakasserierna. Ibland kan de sexuella trakasserierna komma från den närmsta chefen och då är det viktigt att att det finns andra sätt att rapportera om något händer, till exempel till HR eller annan funktion.

Misstanke räcker…

Det räcker med att det förekommer misstankar, rykten eller iakttagelser på arbetsplatsen om att sexuella trakasserier har inträffat för att arbetsgivarens utredningsskyldighet ska aktualiseras. Utredningen ska sedan ske direkt, utan dröjsmål. Omfattningen på utredningen beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men som utgångspunkt bör konfidentiella samtal hållas med de berörda personerna och eventuella vittnen. Det kan också, beroende på omständigheterna, vara en god idé att ta in en extern utredare för att få en oberoende bild av vad som hänt. En extern utredare kan exempelvis vara lämpligt om det är en hög befattningshavare som är föremål för utredning hos er.

Vad visar utredningen?

När utredningen har genomförts ska ni som arbetsgivare bilda er en uppfattning av om sexuella trakasserier har förekommit eller inte. Om så är fallet ska arbetstagaren vidta skäliga åtgärder. Skäligheten bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Ibland kan det räcka med tillsägelser och uppmaningar, medan det i andra fall kan bli aktuellt med mer ingripande åtgärder såsom varning, omplacering eller uppsägning/avskedande av den person som trakasserat. Om trakasserierna är allvarliga och ni som arbetsgivare misstänker att ett brott har begåtts ska även en polisanmälan göras. Detta kan även göras i ett tidigare skede i processen beroende på omständigheterna.

Glöm inte att följa upp

Det är mycket viktigt att åtgärderna följs upp, och skulle de sexuella trakasserierna fortsätta måste ni som arbetsgivare ta till ytterligare åtgärder. Hur kan liknande händelser undvikas i framtiden? Det kan vara en god idé att bedriva det löpande arbetet för att förebygga sexuella trakasserier inom ramen för ert systematiska arbetsmiljöarbete, där arbetstagarnas skyddsombud förslagsvis involveras. Det är också lämpligt att diskutera vilka risker som finns på just er arbetsplats vad avser diskriminering och sexuella trakasserier, och agera förebyggande utifrån dessa.

Slutligen: Det är viktigt att noga dokumentera den utredning och de åtgärder som vidtas. Detta är värdefull bevisning för att kunna styrka att ni som arbetsgivare uppfyllt er utrednings- och åtgärdsskyldighet. Dessutom föreligger det ett dokumentationskrav enligt lag för arbetsgivare med fler än 25 anställda. Från och med januari 2017 gäller dokumentationskravet dessutom inte bara att ta fram en jämställdhetsplan – allt arbete för att motarbeta diskriminering och sexuella trakasserier ska dokumenteras. Tveka inte att höra av er till oss på Cederquist om ni behöver hjälp med att hantera frågor inom detta mycket viktiga och högst aktuella område.

Skribent: Jonas Lindskog, specialist inom arbetsrätt.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg