Nyhet
2020.09.04

Sverige inför krav på officiellt godkännande för överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

I linje med många andra länder har Sverige nu föreslagit att introducera krav på godkännande innan en överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet genomförs. Den svenska regeringen har lagt fram förslaget i syfte att förhindra den risk för oönskade uppköpsförsök som förutspås bli en påtaglig följd av de ekonomiska svårigheter som orsakats av Coronaviruset. Regeringen har föreslagit att de nya reglerna ska börja gälla redan 1 januari 2021.

De nya kraven gäller för “säkerhetskänslig verksamhet” och säkerhetsklassad information inom Försvarsmakten, myndigheter och statliga bolag samt rättsväsendet – men även i förhållande till privata aktörer så som energi- och telekombranschen, vatten- och energianläggningar samt informationssystem för elektronisk information. Begreppet säkerhetskänslig verksamhet i säkerhetsskyddslagen är brett och inte tydligt definierat. Vilken typ av verksamhet, eller del av en verksamhet, som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är en bedömning som måste göras i varje enskilt fall för att försäkra sig om att de nya kraven uppfylls.

Förslaget innehåller i huvudsak följande nyheter: 

  1. Krav på bedömning/prövning: Ett krav för verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att innan hela eller delar av verksamheten överlåts genomföra och dokumentera en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning. Om lämplighetsprövningen visar på att överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt får överlåtelsen inte genomföras.
  2. Krav på samråd: Ett krav för verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att samråda med en samrådsmyndighet innan överlåtelsen.
  3. Förelägganden och Förbud: Möjlighet för samrådsmyndigheten att förelägga verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att vidta åtgärder för att leva upp till de krav som ställs i säkerhetsskyddslagen men även kunna förbjuda överlåtelser. Det kan noteras att förslaget inte innehåller någon rätt till ersättning för den ägare som förbjuds att överlåta sin säkerhetskänsliga verksamhet.
  4. Ogiltighet: Möjlighet för samrådsmyndigheten att ogiltigförklara överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet som genomförts i strid med bestämmelserna. Överlåtelser som genomförs trots att förbud föreligger ska automatiskt anses vara ogiltigt. 

Det kan även noteras att den nuvarande lagstiftningen på området endast innehåller en skyldighet för en verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att underrätta Säkerhetspolisen innan ett överlåtelseförfarande inleds samt att informera köparen om att verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen. Det bör vidare noteras att säkerhetsskyddslagen trädde i kraft 2019 och att det ännu inte finns någon etablerad praxis avseende tolkningen av begreppet säkerhetskänslig verksamhet.

Förslaget har lämnats till Lagrådet för granskning innan det överlämnas till riksdagen. Vi förväntar oss att förslaget kommer dra till sig stor uppmärksamhet från flera olika branscher som riskerar att omfattas av de nya bestämmelserna eftersom förslaget i sin nuvarande form medför ganska vidsträckt begränsning i äganderätten avseende de tillgångar som omfattas av bestämmelserna. Sådan debatt kan såklart försena implementeringen av förslaget.

Med anledning av de konsekvenser som förslaget sannolikt kommer få för potentiella framtida transaktioner har vi för avsikt att återkomma inom kort med mer detaljer angående det nya förslaget tillsammans med vår analys av de praktiska konsekvenserna. Innan dess är ni såklart välkomna att kontakta oss för diskussion rörande eventuella specifika frågor som uppkommer till följd av de nya bestämmelserna.

Anmälan till Webinarium

För mer detaljerad information om vad lagförslaget innebär och vilka praktiska konsekvenser som kan aktualiseras av lagförslaget, anmäl dig gärna till vårt webinarium onsdagen den 7 oktober 2020 kl 08.30-09.30.

Webinar: Förändringar i säkerhetsskyddslagen – möjlighet att stoppa försäljningar av säkerhetskänslig verksamhet

Hittar du inte vad du letar efter?

bg