Nyhet
2022.06.07

Tryckförändringar i befintligt borrhål på grannfastighet utgjorde ”annan liknande störning” och gav rätt till skadestånd för sakskada

Högsta domstolen har i ett avgörande klargjort att skada som uppstått på grund av tryckförändringar i marken i samband med borrning för bergvärme är en sådan skada som uppkommit genom annan liknande störning och att uppkomna skador därför ska ersättas av skadevållaren enligt miljöbalkens bestämmelser.

Bakgrunden till målet var att ett bolag hade utfört borrningsarbete för bergvärme på en fastighet. I samband med borrningen uppstod tryck i ett gammalt borrhål på grannfastigheten. Jord och lera sprutade upp ur borrhålet och orsakade sakskador. Den skadelidandes försäkringsbolag ersatte den skadelidande för skadorna och riktade därefter återkrav mot det bolag som utfört borrningsarbetet med stöd av 32 kap. miljöbalken.

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken utgår för person- och sakskada samt för ren förmögenhetsskada som en verksamhet på en fastighet orsakat i sin omgivning. För att skadestånd ska betalas ut krävs att skadorna uppkommit genom någon form av störning som anges i 32 kap. 3 § första stycket miljöbalken, till exempel genom förorening, buller, skakning eller annan liknande störning. Skadevållares ansvar är strikt om den störning som orsakat skadan inte skäligen bör tålas.

Frågan för Högsta domstolen i detta mål var om skadorna uppkommit genom ”annan liknande störning” enligt 32 kap. 3 § första stycket 8 miljöbalken. En störning ska, för att vara hänförlig till 32 kap. 3 § första stycket 8 miljöbalken, vara ”liknande” med de störningar som räknas upp i punkterna 1-7. Förorening, buller och skakning utpekas som störningar enligt 32 kap. 3 § första stycket miljöbalken. Högsta domstolen konstaterar i avgörandet att bestämmelsen är tillämplig oavsett om inverkan är tillfällig, varaktig eller regelmässigt återkommande, och att det saknar betydelse om störningens förlopp har varit långsamt eller hastigt.

I förarbeten till 32 kap. 3 § första stycket miljöbalken har även angetts att spridning av bakterier och virus, obehag av insekter, fåglar och djur, gnistor, hetta och köld, starkt ljussken, förfulning av landskapsbilden samt psykisk inverkan omfattas av begreppet annan liknande störning. Det är därmed fråga om vitt skilda fenomen som kan omfattas av begreppet ”annan liknande störning”. Högsta domstolen framhåller att kärnan i begreppet ”annan liknande störning” är att det är en företeelse som utgår från eller alstras av verksamheten och inverkar skadligt på omgivningen. Enligt Högsta domstolen är en sådan störning svår att hålla inom en fastighets gränser och som undandrar sig verksamhetsutövarens kontroll. Högsta domstolen förklarar vidare att man vid bedömning av om det utgör en ”annan liknande störning” ska undersöka om störningen är något som det finns anledning att räkna med i verksamheten.

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse av miljöbalkens bestämmelser om skadestånd för vissa miljöskador konstaterade därefter Högsta domstolen att det tryck som har uppstått i det befintliga borrhålet på grannfastigheten, utgör en sådan ”annan liknande störning” som avses i 32 kap. 3 § första stycket 8. Tryckförändringarna påminner, enligt Högsta domstolen, om de störningar som räknas upp 32 kap. 3 § miljöbalken. Likaså är tryckförändringar något som bolaget har anledning att räkna med i sin verksamhet. Förekomsten av ett äldre borrhål i grannskapet är inte en så säregen omständighet att skadorna inte kan anses ha varit en påräknelig följd av verksamheten. Omständigheterna är inte heller sådana att störningen skäligen bör tålas. Mot bakgrund av ovanstående ålade Högsta domstolen bolaget som utförde borrningsarbetet ett strikt skadeståndsansvar för skadorna.

Sammanfattningsvis kan sägas att tillämpningsområdet för 32 kap. miljöbalken, och särskilt begreppet ”annan liknande störning”, är omfattande. Som exempel på störningar som Högsta domstolen tidigare bedömt omfattas av begreppet ”annan liknande störning” är avspärrningar vid gatuarbete som försvårat tillträdet till affärslokal samt förfulning av utsikt. Genom avgörandet har Högsta domstolen fastslagit att även tryckförändringar i ett borrhål på en grannfastighet utgör en sådan ”annan liknande störning” som omfattas av 32 kap. 3 § första stycket miljöbalken.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg