Nyhet
2022.06.07

Uppdaterade regler för vertikala avtal

Den 1 juni 2022 träder nya regler för vertikala avtal i kraft inom EU. De nya reglerna innehåller välkomna moderniseringar av regelverket och införlivande av praxis avseende t.ex. konkurrensklausuler, dubbel prissättning, begränsning av användning av e-handelsplattformar, paritetsklausuler och möjligheten att utse flera exklusiva distributörer inom ett och samma område.

EU-kommissionens nya vertikala gruppundantagsförordning är tillämplig på vertikala avtal, dvs ett avtal mellan företag som, inom ramen för avtalet, är verksamt i olika led i produktions- eller distributionskedjan och som avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster. Detta innebär att avtalstyper som distributionsavtal, agentavtal, franchiseavtal, inköpsavtal och många fler utgör vertikala avtal.

Fokus för EU-kommissionen har varit att dels uppdatera reglerna och vägledningen till moderna marknadsförhållanden och dels säkerställa att det är faktiskt konkurrensbegränsande ageranden som förbjuds medan resten tillåts. Nedan beskrivs kortfattat några av de större förändringarna:

Reglerna om konkurrensklausulers giltighetstid förenklas. Tidigare har gällt att en konkurrensklausuls giltighet inte fick överstiga fem år, därefter krävdes att parterna vidtog en aktiv handling, t.ex. undertecknande av ett tilläggsavtal, för att den skulle fortsätta gälla i ytterligare fem år. Detta ”förbud” mot automatisk förlängning har nu tagits bort, även om varje avtalsperiod inte får överstiga fem år. Det är således möjligt att ingå ett avtal, med tillhörande konkurrensklausul, med en giltighetstid om 2 år som automatiskt förlängs ett år i taget om inte någon av parterna säger upp avtalet utan att detta innebär att konkurrensklausulen är ogiltig. Detta är en mycket välkommen uppdatering.

Dubbel prissättning innebär att en leverantör tillämpar olika grossistpriser gentemot samma köpare beroende på om varan ska säljas på internet eller i fysisk butik. Detta har tidigare varit förbjudet men i och med de nya reglerna kommer detta bli tillåtet, under förutsättning att det inte görs i syfte att begränsa internetförsäljning och antalet artiklar som säljs på internet inte begränsas.

Möjlighet att begränsa användningen av e-handelsplattformar införs med de nya reglerna. En leverantör har nu en uttrycklig möjlighet att begränsa och till och med förbjuda sina distributörers användning av e-handelsplattformar, som t.ex. eBay och Amazon, under förutsättning att det inte förhindrar möjligheten att sälja varorna/tjänsterna på internet. Denna möjlighet utgör en kodifiering av EU-domstolens dom i Coty från december 2017 (målnummer C-230/16).  

Paritetsklausuler är klausuler som innebär ett krav på att erbjuda minst lika bra villkor till en annan part. Det har förtydligats att snäva/vertikala paritetsklausuler nu är gruppundantagna. Snäva/vertikala paritetsklausuler innebär att en aktör får åläggas en skyldighet att inte erbjuda produkten/tjänsten till bättre villkor i sin egen försäljningskanal, vanligtvis den egna hemsidan.

Möjlighet att utse upp till fem exklusiva distributörer per exklusivt område eller exklusiva kundgrupper. Leverantörerna får dock inte ålägga några aktiva eller passiva försäljningsbegränsningar inom det exklusivt allokerade området eller kundgruppen. Dessutom får leverantörerna nu möjlighet att ålägga sina kunder en skyldighet att föra vidare denna begränsning. Denna möjlighet fanns inte tidigare.

Den nya gruppundantagsförordningen och särskilt EU-kommissionens uppdaterade vägledning innehåller även en uppdaterad vägledning kring agentavtal och de situationer när agenten har en dubbel roll som både agent (för vissa varor/tjänster) och som fristående återförsäljare (för andra varor/tjänster) för samma leverantör.

En annan välkommen nyhet är den ändrade bedömningen kring fullgörandeavtal, dvs. när en leverantör ingår ett avtal med en köpare för att fullgöra ett leveransavtal som leverantören tidigare ingått med en specifik slutkund. Om leverantören väljer det företag (distributör) som ska fullgöra avtalet kommer inte instruktionen till köparen om vilket pris som slutkunden ska betala anses utgöra vertikal prisstyrning. Detta är en positiv nyhet då det möjliggör för företag att ingå avtal med nyckelkunder samtidigt som det inte krävs att de har egna lager eller logistiklösningar.

Sammanfattningsvis innehåller den nya vertikala gruppundantagsförordningen och den tillhörande vägledningen flera välkomna uppdateringar och är mer anpassade efter dagens marknadsförhållanden. Vill du veta mer om de specifika ändringarna så finns det artiklar kring de centrala delarna av det nya regelverket på Cederquists hemsida.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg