Nyhet
2022.06.07

Utökad informationsskyldighet för arbetsgivare

I mars 2022 presenterade regeringen förslag avseende nya regler i lagen om anställningsskydd, LAS, rörande bland annat arbetsgivares informationsskyldighet. Förslaget bygger på det EU-rättsliga arbetsvillkorsdirektivet och reglerna föreslås träda i kraft den 29 juni 2022.

Till följd av EU-direktivet 2019/1152 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen presenterade regeringen i mars förslag på nya regler i lag (1982:80) om anställningsskydd som innebär att arbetsgivarens skyldighet att lämna skriftlig information om anställningsvillkor utökas.

Arbetsgivare har redan nu en skyldighet att lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen. Skyldigheten utökas nu genom att arbetsgivaren ska lämna information om bland annat:

  • Längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka,
  • Vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete,
  • Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning,
  • Uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren,
  • De bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet,
  • Att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren.

Vidare innebär de nya reglerna, bland annat, att om en arbetstagare med tidsbegränsad anställning begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad, ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt svar inom en månad från begäran.

Utöver den utökade informationsskyldigheten förtydligar de nya reglerna att arbetsgivare, med vissa undantag, inte får förbjuda en arbetstagare att ha en parallell anställning.

Reglerna, som även ska gälla för arbetstagare med företagsledande ställning, föreslås träda i kraft den 29 juni 2022.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg