Nyhet
2022.06.07

Utredning föreslår ändringar i diskrimineringslagen

I december 2021 presenterades en statlig utredning med förslag om ändringar i diskrimineringslagen. Det föreslås bland annat att diskrimineringsförbudet i lagen ska gälla även i de fall då det saknas en identifierbar skadelidande.

I betänkandet ”SOU 2021:94 – Ett utökat skydd mot diskriminering” har det lämnats förslag på ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Utredaren har bland annat föreslagit en lagändring som innebär en möjlighet att förhindra spridning av diskriminerande uttalanden eller meddelanden riktade mot en grupp eller en enskild (som inte behöver vara identifierad). Enligt nuvarande lagstiftning finns det inte möjlighet att utdöma diskrimineringsersättning när en grupp av personer som tillhör en av de skyddade kategorierna i diskrimineringslagen missgynnas.

Utredaren har även föreslagit hur skyddet mot diskriminering i offentlig verksamhet kan ändras för att ge ett så heltäckande skydd som möjligt. Detta eftersom viss offentlig verksamhet inte faller inom de särskilda diskrimineringsförbud som stadgas i diskrimineringslagen. Utredningen föreslår att diskrimineringsförbudet ska ändras så att det omfattar inte bara anställdas bemötande av allmänheten, utan också t.ex. myndighetsutövning i förhållande till enskilda, beslut samt innehåll i råd eller information i samband med handläggning av ärenden.

Slutligen har utredaren föreslagit att det ska förtydligas i diskrimineringslagen att arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder även avser trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man. Detta anses behövas eftersom nuvarande skydd inte omfattar diskriminerande handlingar som utförs av t.ex. kunder, gäster eller brukare.

Betänkandet har varit ute på remiss under våren. Om regeringen väljer att lägga fram en proposition baserat på utredningens förslag kan det leda till lagändringar redan i år.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg