Livsmedel

Livsmedelsaktörerna står inför många tuffa utmaningar.  Cederquist har lång erfarenhet och god förståelse för branschen och dess utmaningar.

Företagen inom livsmedelsbranschen kämpar idag på en hårt konkurrensutsatt marknad, samtidigt som kraven från konsumenterna ökar och regelfloran blir alltmer komplex. Vi ser en bransch med långsam marknadstillväxt, ett mycket stort antal aktörer och en ständigt ökande produktionskapacitet. Importen av livsmedel ökar, samtidigt som exporten sjunker och handelns egna varumärken har ytterligare spätt på konkurrensen. Kort sagt uppställer livsmedelsmarknaden en mängd tuffa utmaningar för de företag som agerar på den.

Det är viktigt att säkerställa konkurrenskraften

För att säkerställa konkurrenskraften krävs ständig effektivisering hos livsmedelsföretagen. Ett led i denna effektivisering är bl.a. en kraftig ökning av näthandel, då allt fler konsumenter går över till att göra sina matinköp på nätet. I digitaliseringens kölvatten följer även ett ökat fokus på effektivisering av logistikkedjor och distribution.

Många branschaktörer satsar också på ökad varumärkesprofilering och nya innovativa marknadsföringsmetoder för att möta den hårdnande konkurrensen. Andra sätt att öka sin konkurrenskraft är att skapa mervärde för kunderna genom att t.ex. erbjuda specialprodukter och livsmedel med högre förädlingsgrad, ett område där livsmedelsregulatoriska frågor ofta aktualiseras.

Vi biträder flera namnkunniga företag inom livsmedelsindustrin

Cederquist har under många år biträtt flera namnkunniga företag inom livsmedelsindustrin, och bland våra kunder återfinns såväl mindre lokala livsmedelsproducenter, som multinationella livsmedelsförädlare och stora globala detaljhandelsföretag. Vi bistår våra kunder med rådgivning inom bland annat:

  • IT och e-handelsrelaterad juridik

  • Immaterialrätt och marknadsrätt

  • Kommersiella avtal

  • Företagsförvärv

  • Komplexa konkurrensrättsliga och livsmedelsregulatoriska frågor

En rådgivning som tar avstamp i vår goda förståelse för branschen och de utmaningar som dess aktörer står inför.

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion – johanna.linder@cederquist.se.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg