Personuppgifter & Informationssäkerhet

Cederquists jurister har bred erfarenhet av att ge råd kring hur ett företag bör agera för att undvika risker i sin informationshantering.
Hantering av information som rör enskilda individer är idag en viktig del av många företags verksamhet. Det gäller i synnerhet när hanteringen är kärnan i affärsverksamheten men också när den endast är en konsekvens av den.Med nya regler som dataskyddsförordningen (GDPR) och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, med tillhörande sanktioner, och ändringar i cookiereglerna i lagen om elektronisk kommunikation, ökar fokus på integritets- och informationssäkerhetsfrågor i samhället. Företag behöver säkerställa att de nya reglerna verkligen följs.

Så hjälper vi företag med GDPR och informationssäkerhet

Cederquists jurister har en bred erfarenhet av att ge råd kring personuppgifts- och informationssäkerhetsfrågor, både från ett rent regulatoriskt perspektiv och från ett pragmatiskt och affärsorienterat lämplighetsperspektiv, dvs. om hur ett företag bör agera för att undvika risker i sin informationshantering. Vi följer aktivt utvecklingen inom integritetsområdet på svensk och europeisk nivå.

I vår rådgivning avseende personuppgifts- och informationssäkerhetsfrågor hjälper vi våra kunder med konkreta åtgärder, som t.ex.:

 • Identifiering av vilka legala krav som gäller för en viss verksamhet
 • Tillämpning av reglerna och riskbedömningar
 • Revisioner för att undersöka om verksamheten följer reglerna

Vi hjälper även till konkret med framtagande av strategier och åtgärdsplaner samt projektledning av aktiviteter för att uppnå regelefterlevnad, som t.ex.:

 • Upprättande av interna processer för informationshantering
 • Framtagande av dokumentation som integritetspolicys, informationstexter, förteckningar över personuppgiftsbehandlingar, konsekvensbedömningar, gallringsrutiner, personuppgiftsbiträdesavtal, etc.
 • Utbildningar anpassade för olika delar av verksamheten och/eller för utsett personuppgiftsombud.

Våra jurister har även lång erfarenhet av att assistera vid kontakter med Integritetsskyddsmyndigheten,  Post- och telestyrelsen, Finansinspektionen och andra myndigheter som övervakar efterlevnaden av dataskyddsförordningen, cookiereglerna och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Utöver detta ger vi även löpande rådgivning i frågor som rör behandling av personuppgifter och informationssäkerhet, t.ex. i samband med verksamhetens upphandling av molntjänster eller andra IT-tjänster.

Vi arbetar inom flera olika branscher

Cederquists jurister arbetar regelbundet med personuppgifts- och informationssäkerhetsfrågor för klienter i vitt skilda branscher, t.ex. inom:

 • Media, kommunikation och reklam
 • Finansbranschen
 • Resebranschen
 • Energisektorn
 • Tillverkningsindustrin
 • Detaljhandeln
 • E-handel
 • Online-undersökningar

Med avstamp i vår omfattande erfarenhet av integritets- och informationssäkerhetsfrågor, lämnar vi pragmatisk och affärsorienterad rådgivning och skapar affärsnytta för våra kunder.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg